INFORMACJA

30.08.2019

Informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych,
Świadczeń Wychowawczych, Program Dobry Start i Funduszu Alimentacyjnego  

w okresie od 2 do 30 września  2019 r.
przyjmować będzie  interesantów  w dniach:

poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:00

wtorek w godzinach od 7:30 do 15:00

środa w godzinach od 7:30 do 15:00

czwartek w godzinach od 7:30 do 17:00

piątek - dzień wewnętrzny – nieczynne dla interesantów

 

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych dni i godzin przyjmowania interesantów.


czytaj dalej...

Stypendia szkolne 2019/2020

19.08.2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w terminie:

  •  od 01.09.2019r. do 15.09.2019r. dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
  • od 01.10.2019r. do 15.10.2019r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz pracowników służb społecznych.
  • od dnia 01.02.2020r. do 15.02.2020rdla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym 2020r.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w podanych wyżej terminach.

Wniosek może zostać przyjęty po tym w/w terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kobiór, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto dla osoby uczącej się samotnie gospodarującej. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.


czytaj dalej...

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

19.08.2019

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy w rodzinie,  zgłoś się do: 

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przy GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

KOBIÓR, UL. CENTRALNA 57

godziny pracy od poniedziałku do środy w godz. od 7:30 do 15:30, czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00,  piątek w godz. od 7:30 do 14:00 -  osobiście lub dzwoniąc pod numer:  32/ 21-88-595, 32/21-88-596 

PUNKT DZIELNICOWYCH
Kobiór, ul. Centralna 57, 
numer telefonu: 32/44 94 510
BEZPŁATNA INFOLINIA  801 120 002 

czytaj dalej...

Nieodpłatna pomoc prawna od 2019 r. na nowych zasadach

19.08.2019

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniła się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze.


Kto może otrzymać darmową pomoc prawną?

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.


Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

czytaj dalej...

INFORMACJA

25.07.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że tak jak w poprzednich latach przystąpi do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; Podprogram 2019. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Podprogramie 2019;

 

Kryteria kwaiiilkowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.


czytaj dalej...

PODPROGRAM 2018 – efekty

19.07.2019

  1. Gminny Oodek Pomocy Społecznej w Kobiórze przy współpracy  Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia