Fundusze Europejskie

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,

 • osobie uprawnionej do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 • osobie uprawnionej, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

 

Osoba uprawniona, to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność  egzekucji  oznacza to  egzekucję,  w  wyniku  której  w  okresie  dwóch ostatnich  miesięcy  nie  wyegzekwowano pełnej  należności  z  tytułu  zaległych  i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;

 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),

 • osobie umieszczonej w pieczy zastępczej,

 • osobie, która zawarła związek małżeński.

 

Okres otrzymywania świadczeń:

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 


Niezbędne dokumenty:

 •  kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia
  w niej dziecka,

 • zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkołyoświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,

 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu nettoz miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,

 • oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,

 • zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,

 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 • informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

 • kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty
  w przypadku osoby uczącej się,

 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

 

WNIOSKI

 

 

 

Śląskie. Pozytywna energia