Fundusze Europejskie

POWOŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół  Interdyscyplinarny  działa  na  podstawie  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz.  U. z  2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie gminy Kobiór, został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór nr 26/III/11 z dnia 31 maja 2011 r.

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Bronisław Gembalczyk              

 • przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,

 • przedst. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 2. Barbara Domagała

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze;

 3. Tomasz Machoń

 • dzielnicowy,

 • przedst. Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie;

 4. Kinga Jaroszek

 • pedagog,

 • przedst. Szkoły Podstawowej w Kobiórze;

5. Gabriela Kędzior-Żyłka

 • przedst. Gminnego Przedszkola w Kobiórze;

6. Ryszard Majdiuk

 • lekarz,

 • przedst. NZOZ Przychodnia Lekarska „KOBIMED”;

7. Agnieszka Papierniak

 • kurator,

 • przedst. Sądu Rejonowego w Tychach;

8. Joanna Gajos

 • z-ca  prokuratora,

 • przedst. Prokuratury Rejonej w Tychach;

9. Aleksandra Wyrobek

 • przedst. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie;

10. Gabriela Cuber

 • specjalista pracy socjalnej,

 • przedst. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY FUNKCJONUJE PRZY
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE UL. CENTRALNA 57

tel. 32 218-85-95

e-mail: gopskobior@wp.pl

 

INNE PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY

Śląskie. Pozytywna energia