Fundusze Europejskie

          ue                                               kapitał ludzki                             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” 
podsumowanie realizacji Projektu
za okres 2008r. - 2013r.

 

Projekt systemowy pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” 
był realizowany  od 01. maja 2008r. do 31. grudnia 2013r.

Umowę ramową pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kobiór /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobiórze podpisano w dniu 30.06.2008r. Program  realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki na dofinansowanie przyznawane były corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku.

 

Całkowita wartość projektu wynosiła 619.510,67 zł,
z czego pozyskano dofinansowanie
w wysokości  552.017,88 zł (EFS, b. państwa, FP).

Wkład własny do projektu określono na poziomie
10,5 % wartości projektu 
w latach 2008-2011 
oraz 13% wartości projektu w latach 2012/2013
co stanowi kwotę  67.492,79 zł.

 

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy Gminy Kobiór, w wieku aktywności zawodowej, znajdujący się na rynku pracy w szczególnie trudnej sytuacji tj. osoby do 25. roku życia, w wieku powyżej 50. roku życia, osoby niepełnosprawne, a także kobiety, które nie podejmowały zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi. Osoby te charakteryzowały się brakiem wykształcenia lub niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem doświadczenia zawodowego, zaniżoną samooceną, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy. Niektóre osoby uczestniczące w projekcie (dotyczy to przede wszystkim osób młodych), nie posiadające prawidłowych wzorców postępowania w swoim środowisku rodzinnym, wykazywały niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań w celu poprawy swojej sytuacji – stąd duża rotacja w tej grupie osób. Wykazywały postawę roszczeniową, wymagały specjalnego traktowania. Rodziny, z których wywodziły się te osoby, to rodziny uzależnione od pomocy społecznej i dotknięte różnego typu uzależnieniami, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zminimalizowanie procesu marginalizacji środowisk objętych pomocą społeczną, wzrost ich kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, poprawa sytuacji materialno-bytowej (powrót na rynek pracy) oraz w konsekwencji uniezależnienie się od pomocy społecznej.

W projekcie uczestniczyło 51 osób, w tym 34 kobiety i 17 mężczyzn; w tym 37 osób bezrobotnych (23K, 14M), w tym: 32 osoby długotrwale bezrobotne (21K, 11M), 14 osób nieaktywnych zawodowo ( 7 osób uczących się, 7 osób (K) nie podejmujących pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi), 3 osoby niepełnosprawne.

Ilość rodzin: 44; w tym rodzin z dziećmi 26, w tym: gospodarstwa jednoosobowe 9, w tym  rodzin niepełnych 7. Ilość osób w rodzinach – 164.

Zakończyły udział w projekcie uczestnicząc we wszystkich proponowanych formach wsparcia  44 osoby (32K,12M), przerwało udział w projekcie 7 osób ( 2K,5M).

 

Głównym narzędziem realizacji projektu w zakresie rozwoju form aktywnej integracji były kontrakty socjalne, w ramach których zapewniono uczestnikom kompleksowe wsparcie m.in. szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo psychologiczne, zawodowe  i prawne oraz szkolenia zawodowe.

Dzięki doradztwu prawnemu uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy oraz prawa rodzinnego, poznali prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika i odwrotnie. Szkolenia zawodowe podnoszące dotychczasowe kwalifikacje były  dobierane indywidualnie do predyspozycji, zainteresowań uczestników, a także wskazań uzyskanych w czasie doradztwa psychologicznego i zawodowego.

W okresie od 2008r. do 2013r. skierowano uczestników projektu na następujące szkolenia i kursy zawodowe:

fryzjerstwo                                                                               

1 osoba (K)

stylizacja i przedłużanie paznokci metodą żelową

6 osób (K)

profesjonalne techniki wykańczania wnętrz   

1 osoba (M)

operator koparko-ładowarki   

3 osoby (M)

nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej    

11 osób (K)

spawanie MAG/TIG   

1 osoba (M)

podstawy obsługi komputera      

44 osoby (32K,12M)

opiekunka osób starszych i dzieci 

5 osób (K)     

bukieciarstwo   

2 osoby (K)

operator wózka widłowego 

2 osoby (M)

monter rurociągów z tworzyw sztucznych     

1 osoba (M)

decoupage z elementami tworzenia biżuterii oraz artystyczne pakowanie prezentów     

11 osób (10K,1M)

prawo jazdy kategorii B   

4 osoby (2K,2M)

prawo jazdy kategorii C   

2 osoby (2M)                                               

Ogółem wybrano 14 szkoleń zawodowych.

Wszystkie osoby skierowane ukończyły szkolenia, otrzymały stosowne certyfikaty i zaświadczenia o ich ukończeniu (ilość zaświadczeń: 94). Beneficjenci aktywnie uczestniczyli w wybranych przez siebie szkoleniach zdobywając nowe umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy.

 

Spośród 51 osób, które uczestniczyły w projekcie 18 osób (9K,9M) znalazło zatrudnienie,  w tym:  7 osób podejmuje prace dorywcze lub na umowę zlecenia, umowę o dzieło, 11 osób na umowę o pracę. Udział w projekcie sprawił, że w/w osoby nabrały pewności siebie, nauczyły się poruszać po rynku pracy – w efekcie niektórzy z nich tj. 35% ogółu uczestników znalazło zatrudnienie, a tym samym poprawiła się sytuacja finansowa tych rodzin.

Obecnie z 44 rodzin, którym udzielono wsparcia w ramach projektu;

 • 18 rodzin usamodzielniło się tj. nie wymaga pomocy społecznej,

 • 23 rodziny nadal są objęte pomocą społeczną,

 •   3 rodziny zmieniły miejsce zamieszkania.

Działaniami o charakterze edukacyjno-wychowawczymi objęto 5 rodzin, wprowadzając asystenta rodziny. Rodziny te nadal są objęte pomocą społeczną, w tym wsparciem asystenta, jednak daje się zauważyć poprawę w wypełnianiu ról społecznych.

 

Założenia zawarte w poszczególnych wnioskach o dofinansowanie zostały spełnione:

 • nastąpiło zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

  • wzrost samooceny uczestników projektu oraz wiedzy o ich słabych i mocnych stronach,

  • pozyskanie umiejętności w niwelowaniu barier utrudniających zatrudnienie,

  • pozyskanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych,

 • wzrosła skuteczność pomocy społecznej.

Udział w projekcie zapewnił środki finansowe na zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze, który w ten sposób spełnił wymóg organizacyjny (zg. z art. 110 ust 11 Ustawy o pomocy społecznej). Umożliwił utworzenie oraz wyposażenie nowego stanowiska pracy. Wzrosło doświadczenie pracowników GOPS w realizacji zadań EFS. Pracownicy socjalni zostali wyposażeni w instrumenty o charakterze aktywizacyjnym tj. instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej mające na celu doprowadzić do przywrócenia uczestników projektu na rynek pracy, wyeliminowanie barier utrudniających zatrudnienie oraz do ich integracji ze społeczeństwem. Bez wsparcia EFS nie byłoby możliwe zorganizowanie tak kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych. Podjęte działania wywierały pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

 

Projekt był zgodny z priorytetami polityki społeczno-gospodarczej kraju; oraz:

 • Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

 • Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, Priorytet B, którego celem strategicznym jest „Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa”, kierunkiem działania „wzmacnianie aktywności społecznej”,

 • Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kobiór na lata 2011-2020, której celem strategicznym jest „Wyrównywanie poziomu życia mieszkańców oraz podnoszenie jakości życia osób i rodzin zagrożonych procesem marginalizacji i wykluczenia społecznego”.

 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze ogłasza dodatkową rekrutację beneficjentów do projektu "Program aktywności społecznej i zawodowej
w Kobiórze"  na lata 2012 - 2013.

Rekrutacja potrwa od 01.08.2012 - 17.08.2012 r.


Wymogi kwalifikacyjne:

 •  wiek aktywności zawodowej tj. 18 - 65 lat,

 • nieaktywne zawodowo.

 

 


„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”

podsumowanie realizacji Projektu za okres 2008 r. - 2011 r.

 

W dniu 30.06.2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kobiór /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobiórze podpisano umowę ramową na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.05.2008 r. do 31.12.2013 r.

Projekt pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mija już 4. rok realizacji Projektu. Środki na dofinansowanie przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku.

Ogółem koszt projektu w w/w okresie wyniósł: 401 356,67 zł.  z czego:

 • pozyskano dofinansowanie w wysokości   359 2093,66 zł.;
 • wkład własny określono na 10.5% wartości projektu tj.  42 147,01  zł.

 

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kobiór w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych utratę pracy oraz korzystających z pomocy społecznej.

Do tej pory w projekcie uczestniczyło 30 osób, w tym 23 kobiety i 7 mężczyzn. 26 osób – to osoby długotrwale bezrobotne, 4 osoby to osoby młode (kobiety) nieaktywne zawodowo z powodu wychowywania dzieci.

Głównym narzędziem realizacji projektu w zakresie rozwoju form aktywnej integracji są kontrakty socjalne, w ramach których zapewnia się uczestnikom kompleksowe wsparcie m.in.:

 • szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • doradztwo psychologiczne, zawodowe i prawne,
 • szkolenia zawodowe.

Szkolenia zawodowe podnoszące dotychczasowe kwalifikacje są  dobierane indywidualnie do predyspozycji, zainteresowań uczestników a także wskazań uzyskanych w czasie doradztwa psychologicznego i zawodowego.

 

W okresie od 2008 r. do 2011 r.  skierowano beneficjentów projektu na następujące szkolenia i kursy zawodowe:

fryzjerstwo 

1 osoba

przedłużanie paznokci metodą żelową

2 osoby

profesjonalne techniki wykańczania wnętrz

1 osoba

operator koparko-ładowarki

3 osoby

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

6 osób

spawanie MAG/TIG

1 osoba

podstawy obsługi komputera

1 osoba

opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci

3 osoba

bukieciarstwo

2 osoby

operator wózka widłowego

1 osoba

monter rurociągów z tworzyw sztucznych

1 osoba

decoupage z elementami tworzenia biżuterii oraz artystyczne pakowanie prezentów

11 osób

 

       

 

Wszystkie osoby skierowane ukończyły szkolenia, otrzymały stosowne certyfikaty oraz zaświadczenia o ich ukończeniu.

Beneficjenci aktywnie uczestniczyli w wybranych przez siebie szkoleniach zdobywając nowe umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy.

Spośród 30 osób objętych Programem do chwili obecnej 8 osób znalazło stałe zatrudnienie, 5 osób podejmuje prace dorywcze lub na umowę zlecenia lub dzieło. Ogółem 13 rodzin, w których głównym problemem było bezrobocie, usamodzielniło się tj. nie wymaga obecnie  wsparcia pomocy społecznej. Udział w Projekcie sprawił, że osoby te uzupełniły kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikowały się, nabrały pewności siebie, nauczyły się jak  poruszać się po rynku pracy–w efekcie znalazły zatrudnienie, a tym samym poprawiły sytuację finansową swoich rodzin.

                                                                                                                                                                                   

Śląskie. Pozytywna energia