Fundusze Europejskie

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 5/07 Wójta Gminy Kobiór z dnia 30. stycznia 2007 r.

 

Skład Komisji:

  • Bronisław Gembalczyk – przewodniczący Komisji - Sekretarz Gminy,

  • Alicja Sojka – Kierownik GOPS,

  • Hanna Janusz – NZOZ Przychodnia Lekarska „KOBIMED” -prezes zarządu,

  • Gabriela Kułagowska – starszy specjalista pracy socjalnej,

  • Adam Grolik – przedstawiciel Urzędu Gminy w Kobiórze, koordynator ds. sportu.

 

Sposoby oraz   metody  realizacji   zadań  własnych  gminy  w  dziedzinie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór a także źródła ich finansowania określa uchwalany co roku przez Radę Gminy w Kobiórze:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zadania Programu obejmują m.in.:

  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od Alkoholu,

  • udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie,

  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kobiór, ul. Kobiórska 5

tel. (32) 218 85 29

tel. (32) 218 85 95

Śląskie. Pozytywna energia