Fundusze Europejskie

STYPENDIA / ZASIŁKI  SZKOLNE

 

Podstawa prawna:

 

Stypendium oraz zasiłek szkolny może zostać przydzielony:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego
nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie
lub 701 zł netto dla osoby uczącej się samotnie gospodarującej.

Warunkiem przyznania stypendium przez GOPS w Kobiórze
jest także zamieszkanie ucznia na terenie gminy Kobiór
oraz złożenie wniosku
.

 

 

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,

 2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)

 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).
Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. podręczniki szkolne,

 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,

 3. lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry,

 4. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,

 5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne:
  - dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – do 2 par na semestr,
  - obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – do 2 par na semestr,
  - strój na basen: spodenki, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen,

 6. wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,

 7. strój na zajęcia szkolne i pozaszkolne:
  - strój ochronny na praktyczną naukę zawodu (jeżeli podmiot organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi tej odzieży),
  - mundurki harcerskie, zuchowe,

 8. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka,

 9. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym:
  - korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne,

 10. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,

 11. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, „szkoła zimowe” oraz wyjścia do teatru, kina.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.
Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
W przypadku wydatków wskazanych w pkt 11 obowiązuje pisemne oświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imię i nazwisko ucznia, kwotę poniesionych wydatków oraz termin wyjazdu.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, meble

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 84,80 zł i nie może przekroczyć miesięcznie 212 zł.

 

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2120 zł rocznie, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1908 zł rocznie.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 

 2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530 zł.

 

WNIOSEK

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.
Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły.

 

Świadczenia otrzymywane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze należy uwzględnić w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

 

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do Ośrodka.

 

Śląskie. Pozytywna energia