Fundusze Europejskie
ue                                               kapitał ludzki                             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze podobnie jak w roku ubiegłym przyjął w roku 2011 do realizacji projekt pt.:
„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

 

Główny cel projektu:

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które pozostają bez zatrudnienia, pracują lub są zagrożone wykluczeniem społecznym (utratą dotychczasowego stanowiska pracy), są klientami ośrodka pomocy społecznej a także są w wieku aktywności zawodowej.

Cele szczegółowe:

 • wzbudzanie motywacji do podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia,

 • rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych, podniesienie własnej samooceny,

 • zwiększenie zdolności prawidłowej komunikacji społecznej i interpersonalnej.

 

W ramach programu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • praca socjalna,

 • doradztwo zawodowe,

 • doradztwo psychologiczne oraz prawne,

 • cykle szkoleń zawodowych, indywidualnie dobranych do potrzeb, zainteresowań oraz preferencji uczestników projektu, min.:

  • kurs prawa jazdy,

  • operator wózka widłowego,

  • obsługa komputera,

  • kurs stylizacji paznokci,

  • kurs kosmetyczny, fryzjerski,

  • pomoc kuchenna,

  • pracownik gospodarczy,

  • specjalista do spraw kadr i płac.

 

Na realizację projektu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r przewidziano kwotę 110 233  zł.
Projekt wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys.  1 1 574,47 zł.
Pozostałą kwotę tj.  98 658,53  zł stanowi dofinansowanie.

 


REKRUTACJA DO PROJEKTU 7.1.1

"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"

Termin składania deklaracji przystąpienia do projektu upłynął z dniem 1 stycznia 2011 r. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze wpłynęło 13 zgłoszeń. W pierwszej kolejności brano pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 

Typując poszczególne osoby zwracano uwagę na następujące cechy:

 • wiek,
 • wykształcenie,
 • okres pozostawania bez pracy,
 • zainteresowania oraz możliwości beneficjentów.

Spośród wszystkich złożonych ofert  wybrano i  zaproszono do  udziału w projekcie 8 osób ( 4 kobiety i 4 mężczyzn) spełniających w/w kryteria oraz wyrażających chęć i pełną gotowość do podjęcia czynnego uczestnictwa w projekcie. Zaproszono do udziału w projekcie osoby, które nie były jeszcze aktywizowane.

Wśród osób zakwalifikowanych są:

 • 2 kobiety nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym,

 • 1 osoba bezrobotna wymagająca przekwalifikowania z uwagi na stan zdrowia,

 • 1 osoba długotrwale bezrobotna,

 • 1 osoba niepełnosprawna ze wskazaniem do pracy w warunkach chronionych,

 • 1 osoba w wieku powyżej 50 roku życia,

 • 2 osoby nadużywające alkoholu.

 

Pracownik socjalny przeprowadził z beneficjentami rozmowę, której celem było przybliżenie zasad uczestnictwa w projekcie oraz rozeznanie jakiego typu szkoleniami/kursami byłyby zainteresowane osoby po zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projekcie.

Każdy beneficjent otrzymał do wypełnienia ankietę rekrutacyjną. Z osobami tymi podpisano zobowiązania, kontrakty oraz  oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie. W ramach środków własnych przewidziano wsparcie finansowe beneficjentów podczas trwania szkoleń tj. pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia organizowane poza gminą oraz kosztów wyżywienia,  pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, a także dofinansowanie do kosztów utrzymania i wypłata świadczeń z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Z osobami tymi podpisano zobowiązania oraz złożyły oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie.


 

W dniach od 13 czerwca do 27 czerwca 2011 r. odbyło się szkolenie z zakresu "Trening umiejętności i kompetencji społecznych z obsługą komputera",  szkolenie odbyło się w dwóch blokach tematycznych.

 1. trening umiejętności i kompetencji społecznych - zajęcia prowadzone w formie warsztatów; prowadzący psycholog,

 2. obsługa komputera.

Szkolenie miało na celu wzmocnienie postaw pro aktywizacyjnych u beneficjentów projektu, wykształcenie nowych nawyków związanych z poszukiwaniem pracy, organizacją dnia, wykonywaniem poleceń przełożonych, budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem wywołanym nowymi sytuacjami, wskazaniu możliwie alternatywnych dróg poszukiwania pracy,oraz zaznajomienie uczestników z obsługa komputera wykorzystania narzędzi IT w poruszaniu się po rynku pracy oraz poszukiwania wykorzystując komputer.

Program szkolenia zgodny z dokumentacją projektu systemowego, każdy uczestnik szkolenia otrzymał w trakcie szkolenia dwa podręczniki, płytę CD, segregator, przybory do pisania oraz pomoc w postaci dodatkowych materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Uczestnicy szkolenia po zakończonych warsztatach otrzymali imienne certyfikaty wydawane przez firmę Everest Consulting&Szkolenia.

 

  

      

 


Ostatni etap realizacji projektu:
"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze" w 2011 roku
 
jakim były szkolenia zawodowe.

W okresie od września do grudnia beneficjenci odbyli  szkolenie zawodowe podnoszace ich dotychczasowe kwalifikacje zawodowe, dobrane indywidualnie  do predyspozycji, możliwości i wskazań uzyskanych w czasie doradztwa psychologicznego i zawodowego.

 

Szkolenia jakie odbyli w tym okresie beneficjenci to:

szkolenie z zakresu stylizacji paznokci

1 osoba

szkolenie z zakresu fryzjerstwa

1 osoba

profesjonalne techniki wykańczania wnętrz

1 osoba

koparko-ładowarka

3 osoby

florystyka z technikami decoupage

3 osoby

 

    

Każda z osób kończąca szkolenie otrzymała stosowny certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursów. Beneficjenci aktywnie uczestniczyli w wybranych szkoleniach,  wyrażając swoje zaangażowanie, co daje podstawy do efektywnego wykorzystania nowych umiejętności w poszukiwaniu pracy.

"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”  realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze miał pozytywny wpływ na środowisko, w którym był realizowany. Zwiększyła się dzięki temu świadomość beneficjentów i ich rodzin we własne możliwości, w zdobycie nowych umiejętności przydatnych nie tylko w życiu osobistym, ale i w późniejszej karierze zawodowej. Beneficjenci nabyli pewności siebie, motywacji do osiągania coraz lepszych wyników.

Program został bardzo dobrze oceniony przez trenerów prowadzących zajęcia, którzy podkreślali dużą skuteczność pracy w małych grupach, przyczynienie  się projektu do wyrównania szans, poszerzenie zainteresowań. Dzięki pomocom dydaktycznym i aktywności beneficjentów podniesiono atrakcyjnośc zajęć i lepsze zrozumienie realizowanych zagadnień i rozwiązywanych problemów. Trenerzy prowadzący zajęcia stwierdzali, że program  przyniósł  bardzo duże korzyści dla lokalnego środowiska.

Wszystkie te pozytywne rezultaty projektu będą promowane oraz upowszechniane w środowisku lokalnym.


Na realizację projektu w okresie jego trwania tj. od stycznia do grudnia 2009r przeznaczono kwotę 104 226,89 zł.
Projekt wymagał zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys.  10 948,38  zł.
Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji tj.  93 948,38 zł.

Śląskie. Pozytywna energia