Fundusze Europejskie
ue                                               kapitał ludzki                             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Kobiór to gmina wiejska województwa śląskiego, liczy 4.753 mieszkańców - ok.1072 gospodarstw domowych. Głównym problemem społecznym gminy Kobiór jest ubóstwo powiązane ze zjawiskiem uzależnienia od pomocy społecznej,  bezrobocie oraz problem uzależnień.  Z analizy dokumentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wynika,  że ok. 9% ogólnej liczby rodzin zamieszkałych na terenie gminy jest objęta pomocą społeczną.

Dominującymi barierami rozwoju społecznego i zawodowego są:

 • brak wykształcenia,

 • brak doświadczenia zawodowego i kwalifikacji odpowiadających oczekiwaniom pracodawców osób będących w wieku aktywności zawodowej,

 • brak umiejętności prowadzenia "Zdrowego stylu życia",

 • brak umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz czasem wolnym,

 • brak odpowiedzialności za zabezpieczenie potrzeb rodziny,

 • powielanie negatywnych wzorców postępowania,

 • bezradność w sprawach wychowawczych,

 • uzależnienie się od pomocy społecznej.

 

Zastosowanie nowych form aktywnej integracji oraz nowych form wsparcia tych rodzin pozwoli na spowolnienie procesu ich marginalizacji oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej. Na dzień 31. grudnia 2011 r. stopa bezrobocia w Gminie Kobiór wynosiła 5,8% i w stosunku do roku 2010 wzrosła o 1,4%.  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowanych było 129 osób bezrobotnych, w tym 49% to osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W 2011 roku pomocą społeczną objęto 99 rodzin,  z których 53 korzysta długotrwale z różnych form pomocy. Głównym problemem tych  rodzin to ubóstwo spowodowane długotrwałym bezrobociem jednej lub kilku osób w rodzinie, alkoholizmem, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież pochodząca z tych rodzin (bez pracy i wykształcenia) narażona jest na dziedziczenie biedy oraz przejęcie patologicznych nawyków rzutujących na dalsze dorosłe życie.

Osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, napotykają na bariery utrudniające poruszanie się po rynku pracy. Przyczyną bezrobocia tych osób jest brak wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych potrzeb na rynku pracy oraz w przypadku kobiet - macierzyństwo, powodujące przerwy w zatrudnieniu bądź całkowita rezygnacja z zatrudnienia i kształcenia.

Aby zmienić bierną postawę tych osób na aktywną i kreatywną podjęte zostaną w ramach projektu działania aktywizujące i wspierające. Skuteczna aktywizacja zawodowa przynajmniej jednej osoby w rodzinie będzie miała wpływ na funkcjonowanie całej rodziny.

 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności:

 • uzupełnienia przez beneficjentów wykształcenia oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na zdobycie zatrudnienia,

 • nabycia umiejętności pokonywania barier utrudniających poruszanie się po rynku pracy,

 • nabycia poczucia własnej wartości,

 • zdobycia umiejętności  prawidłowego pełnienia ról społecznych.

 

Projekt jest formą pomocy kompleksowej;  w ramach aktywnej integracji obejmuje aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową,
co z pewnością pomoże beneficjentom w normalnym funkcjonowaniu oraz będzie wywierał pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

 


CELE PROJEKTU

Cele projektu są spójne z założeniami:

 • PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, którego celem głównym jest "Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej" oraz celami szczegółowymi: "Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo" i " Zmniejszenie obszarów wykluczenia zawodowego",
 • PRIORYTETU  VII POKL Cel szczegółowy: "Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym",
 • PLANU DZIAŁANIA NA ROK 2012 VII POKL Instytucji Pośredniczącej Woj. Śląskiego: obszar wsparcia "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym",
 • STRATEGII ROZWOJU  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  "Śląskie 2020", priorytet B, którego celem strategicznym jest "Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa", kierunkiem działania "wzmacnianie aktywności społecznej",
 • GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w Gminie Kobiór na lata 2011-2020, której celem strategicznym jest "Wyrównywanie poziomu życia mieszkańców oraz podnoszenie jakości życia osób i rodzin zagrożonych procesem marginalizacji i wykluczenia społecznego".

 

Projekt jest zgodny z priorytetami polityki społeczno-gospodarczej kraju, ponieważ jest skierowany do grupy osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie oraz sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. Projekt zakłada realizację form wsparcia skierowanych do uczestników w oparciu o przeprowadzoną na etapie formułowania zakresu wsparcia analizę predyspozycji oraz diagnozę potrzeb. Projekt jest tworzony dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, skierowany do osób bezrobotnych z możliwością realizacji działań nie występujących dotychczas w ofercie Ośrodka.

Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zorganizowanie tak kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych.

 


UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu są osoby z terenu Gminy Kobiór w wieku aktywności zawodowej nie posiadające zatrudnienia a także znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy charakteryzują się brakiem wykształcenia oraz niskimi kwalifikacjami zawodowymi, zaniżoną samooceną, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy,  brakiem prawidłowych wzorców postępowania w swoim środowisku rodzinnym oraz niechęcią podejmowania jakichkolwiek działań w celu poprawy sytuacji. Osoby te często wykazują postawę roszczeniową oraz wymagają specjalnego traktowania, uzależniają się od pomocy społecznej. Dodatkowo popadają w różnego rodzaju uzależnienia co prowadzi do marginalizacji oraz wykluczenia społecznego.

Planuje się do udziału w projekcie  zaprosić osoby, które nie były jeszcze aktywizowane, ani też nie kontynuują udziału w ramach projektu systemowego. Rekrutacja odbywa się w taki sposób, aby zapewnić równy dostęp zarówno kobiet jak i mężczyzn. Grupę uczestników rekrutuje się na podstawie analizy dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze oraz na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

Bazując na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i deklaracjach uczestnictwa trafimy do właściwych osób rokujących powrót do życia społecznego i zawodowego. Zastosowanie nowych form aktywnej integracji pozwoli na zminimalizowanie procesu marginalizacji środowisk objętych pomocą; nastąpi wzrost ich kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych - powrót na rynek pracy spowoduje poprawę ich sytuacji materialno bytowej przez co uniezależnią się od pomocy społecznej.

 


KADRA PROJEKTU

Zespół projektowy składa się z pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. 100% kadry stanowią kobiety, bo taka występuje struktura zatrudnienia. W procesie zatrudnienia kierowano się głównie doświadczeniem .zawodowym, wykształceniem oraz kwalifikacjami pracowników. Ze względu na ograniczenia finansowe zrezygnowano z obsługi prawnej oraz informatycznej.  Zespół projektowy posiada odpowiednią wiedzę w zakresie równości płci.

Zaplecze techniczne:

GOPS w Kobiórze nie posiada wyodrębnionego biura projektu. Stanowiska pracy, które zostaną udostępnione na potrzeby projektu wyposażone są w biurka, krzesła, szafki, regały, telefony, komputery z dostępem do internetu, drukarkę laserową, kserokopiarkę, szafę kartotekową oraz szafę do archiwizacji dokumentów.

Kadra zaangażowana w projekt:

 1. Kierownik Projektu - funkcję tę powierzono Kierownikowi GOPS, który bezpośrednio odpowiada za projekt. Do jego zadań należy kontrola nad całością projektu i jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów, promowanie jego realizacji na zewnątrz (sesje Rady Gminy, spotkania mieszkańców, wywiady do prasy itp).
 2. Koordynator Projektu - nadzór nad rekrutacją beneficjentów, realizacją kontraktów socjalnych, promocją projektu oraz rozliczeniem, monitoringiem i ewaluacją. Ponadto przygotowuje: wnioski o płatność (część merytoryczną), formularz PEFS, umowy z podwykonawcami oraz zajmuje się obsługą administracyjną projektu.

 3. Pracownik socjalny zatrudniony w celu spełnienia wymogu organizacyjnego - realizuje zadania bezpośrednio na rzecz aktywnej integracji.

 4. Pracownik socjalny - wykonywanie zadań na rzecz aktywnej integracji: realizacja kontraktów, organizowanie szkoleń, współpraca z PUP, monitoring, ewaluacja.

 5. Księgowa - obsługa księgowo finansowa oraz prowadzenie rachunkowości projektu (rozliczenie finansowe, sprawozdawczość, wnioski o płatność, obsługa konta bankowego, prowadzenie spraw płacowych personelu projektu.

 

Projektodawca przewiduje udział podwykonawcy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz doradztwa psychologicznego, prawnego oraz zawodowego. Podwykonawca zostanie wybrany spośród jednostek doświadczonych w realizacji projektów EFS, zapewni odpowiednią kadrę i zaplecze techniczno dydaktyczne.Monitoring i ewaluacja prowadzone będą w sposób ciągły
- obejmować będzie zbieranie danych oraz przygotowanie
wniosków z ewaluacji projektu.
Rezultaty będą badane przez badania ankietowe na początku
i po zakończeniu projektu, pre-testy i post-testy wypełniane przez beneficjentów.

Śląskie. Pozytywna energia