Fundusze Europejskie

 

 

ZAKOŃCZONA REALIZACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że z dniem 31.12.2021 r. zakończył realizacje dwuletniego projektu „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych- ZIT. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .Projekt był realizowany na podstawie umowy Nr. UDA-RPSL.09.02.01-24-0220/18-00 zawartej w Katowicach w dniu 13.08.2019 r. Realizowany od 1.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.

Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze otrzymał 248 905,85 zł. stanowiącej nie więcej niż 93% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: środki europejskie wynosiły 227 494,59 zł., co stanowiło 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 21 411,26 zł. to dotacja z budżetu krajowego , co stanowiło 8% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny do Projektu wyniósł 18 734,85 zł. , co stanowi 7 % wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 267 640, 70 zł.

 

Wydatki rozliczane były w formie ryczałtowej.


czytaj dalej...

DODATEK OSŁONOWY

 

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii. Obsługę dodatku osłonowego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

 

  • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,

  • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,

  • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 02 grudnia 2022 r.


czytaj dalej...

Terminy wydawania paczek żywnościowych

Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2017


19.10.2017 r
07.12.2017 r
08.02.2018 r
22.03.2018 r.
10.05.2018 r.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:
Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,

Kobiór ul. Centralna 57
w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 18.04.2014 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, otwarty będzie w godzinach:    7:30-12:00

Świetlica Środowiskowa w dniu 18.04.2012r., będzie nieczynna.


czytaj dalej...

POKL 2012/2013

ue                                               kapitał ludzki                             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
 
Podsumowanie realizacji projektu 
„Program aktywności społecznej
i zawodowej w Kobiórze” 
w latach 2012/2013
 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym harmonogramem działania. Na dzień 31. grudnia 2013r. wszystkie etapy realizacji projektu zostały zakończone.

 


czytaj dalej...

Przerwa świąteczna w Świetlicy Środowiskowej

Informujemy, iż Świetlica Środowiskowa w Kobiórze w okresie od 23.12.2013 r. do 31.12.2013 r. będzie nieczynna. Zapraszamy ponownie od dnia 02.01.204 r.


czytaj dalej...

Wigilia w Świetlicy

13.12.2013

Już tradycyjnie w Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze zostanie zorganizowana uroczysta Wigilia. Kierownik oraz wychowawcy Świetlicy zapraszają serdecznie wszystkie dzieci wraz z rodzicami w dniu 16 grudnia na godzinę 16:00.


czytaj dalej...

INFORMACJA

11.09.2013

Informujemy, iż Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Kobiór dotację na realizację zadania o nazwie:
"Wzmocnienie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze",
w ramach przystapienia do konkursu dla gmin i powiatów woj. śląskiego pod nazwą:
"Wzmocnienie rowzoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku."


czytaj dalej...

INFORMACJA

Świetlica Środowiskowa w Kobiórze ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2013/2014.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia