Fundusze Europejskie
ue                                               kapitał ludzki                             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Z dniem 01.01.2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze podobnie jak w roku ubiegłym przyjął do realizacji projekt pt.:
„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

 

Główny cel projektu:

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które pozostają bez zatrudnienia, pracują lub są zagrożone wykluczeniem społecznym (utratą dotychczasowego stanowiska pracy), są klientami ośrodka pomocy społecznej a także są w wieku aktywności zawodowej.


Termin składania deklaracji przystąpienia do projektu upłynął z dniem 10 lutego 2009 r. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze wpłynęło 19 zgłoszeń. W pierwszej kolejności brano pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne. Spośród wszystkich ofert wybrano i zaproszono do udziału w projekcie 10 osób spełniających w/w kryteria oraz wyrażających chęć i pełną gotowość do podjęcia czynnego uczestnictwa w projekcie.

 

W ramach programu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • praca socjalna,

 • doradztwo zawodowe,

 • doradztwo psychologiczne oraz prawne,

 • cykle szkoleń zawodowych, indywidualnie dobranych do potrzeb, zainteresowań i preferencji uczestników projektu, min.:

  • kurs prawa jazdy,

  • operator wózka widłowego,

  • obsługa komputera,

  • kurs stylizacji paznokci,

  • kurs kosmetyczny, fryzjerski,

  • pomoc kuchenna,

  • pracownik gospodarczy,

  • specjalista do spraw kadr i płac.

 

Na realizację projektu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r przewidziano kwotę 144 619  zł.
Projekt wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys. 15 185 zł.
Pozostałą kwotę tj. 129 434 zł stanowi dofinansowanie.

 


16 luty 2009 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU 7.1.1

"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"

 

Wstępna   rekrutacja   beneficjentów  projektu nastąpiła  po  analizie  danych posiadanych w zasobach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Wytypowano 19 osób, które w okresie trwania rekrutacji kwalifikowałyby się do uczestnictwa w projekcie.

Typując poszczególne osoby zwracano uwagę na następujące cechy:

 • wiek,
 • wykształcenie,
 • okres pozostawania bez pracy,
 • zainteresowania oraz możliwości beneficjentów.

Pracownik socjalny przeprowadził z beneficjentami rozmowę, której celem było przybliżenie zasad uczestnictwa w projekcie oraz rozeznanie jakiego typu szkoleniami/kursami byłyby zainteresowane osoby po zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projekcie.

Każda zainteresowana osoba otrzymała do wypełnienia ankietę rekrutacyjną.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 10 osób.

Z osobami tymi podpisano zobowiązania oraz złożyły oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie.

 


10 kwiecień 2009 r.

W miesiącu marcu i kwietniu 2009 r. beneficjenci skorzystali z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego oraz doradztwa prawnego. Jedno spotkanie z poszczególnym doradcą zaplanowano na dwie godziny zegarowe dla jednej osoby. Doradztwa odbywały  się  w  siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Kobiórze.

Beneficjenci po zakończeniu cyklu spotkań wypełnili ankietę ewaluacyjną.

 

Kolejnym etapem będzie szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i technik informatycznych. Wstępnie zaplanowano, iż szkolenie rozpocznie się z początkiem maja 2009 r.

Zajęcia dla beneficjentów również będą odbywały się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 


13 - 25 maj 2009

W  dniach od 13 do  25 maja 2009 r. odbył  się kolejny  etap  aktywizacji  społecznej  i zawodowej beneficjentów projektu- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i technik informatycznych.

Pierwszy moduł szkoleniowy

Pierwszy moduł szkoleniowy trwał 3 dni, odbywał się w dniach 13, 14 i 15 maja 2009r. Szkolenie prowadził doświadczony pracownik służb zatrudnienia, licencjonowany doradca zawodowy.

Szkolenia były ukierunkowane na  tematykę problemu bezrobocia, zaniżonego systemu wartości i jego wpływu na poszukiwanie pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy wykonali bilans kompetencji i kwalifikacji zawodowych, który miał na celu pokazanie beneficjentom projektu ich mocne strony, jak równiez wskazać słabe strony, które należy niwelować poprzez kursy, szkolenia czy zmianę sposobu postrzegania świata i rynku pracy.

Z uczestnikami szkolenia przygotowano dokumenty aplikacyjne. Beneficjenci brali także udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Drugi moduł szkoleniowy

W trakcie drugiego modułu szkoleniowego który trwał od 18-22 maja 2009 r. beneficjenci  projektu   zostali   zapoznani   z   metodami  wykorzystania  narzędzi   IT   w poruszaniu się po rynku pracy oraz poszukiwaniu zatrudnienia wykorzystując komputer.

Szkolenia miały na celu wyposażenie uczestników w podstawowe narzędzia i wiedzę do samodzielnego, efektywnego działania. Wzbogacenie treningu o moduł IT pozwolił  na  zaznajomienie   uczestników  szkolenia  z  podstawowymi   zasadami  pracy   z  komputerem oraz wykorzystaniem internetu do poszukiwania pracy.

 

Indywidualne konsultacje

W ostatnim dniu szkolenia tj.25 maja br. odbyły się indywidualne  konsutacje  dotyczące  wizażu oraz  stylizacji mające  na  celu  podniesienie  samooceny ale także  miały  dać  wskazówki   beneficjenom   odnośnie   właściwego  stroju   jak również  wizerunku  w poszukiwaniu pracy.

Udział w warsztatach rozpoczęło i ukończyło 10 beneficjentów.

Całość  szkoleń  odbywała  się  w  siedzibie  Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Kobiórze, w czasie szkolenia beneficjenci otrzymywali posiłki regeneracyjne.

 


23 wrzesień 2009

Zgodnie z harmonogramem, trwa ostatni etap realizacji projektu „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” jakim są szkolenia zawodowe beneficjentów.

Ścieżka doboru szkolenia została wybrana przez beneficjentów przy pomocy doradcy zawodowego, który pomógł im ocenić własne zasoby i możliwości oraz gotowość do zmian.

Każdy z beneficjentów przejdzie obowiązkowo jeden kurs zawodowy. W zależności od środków które pozostaną, będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń zawodowych, które wzmocnią ich możliwości i podniosą  pozycje  na  rynku pracy,  co  mamy  nadzieję  spowoduje większe  możliwości  poszukiwania  pracy oraz  poruszania się po aktualnym rynku pracy.

Szkolenia podstawowe jakie wybrali nasi beneficjenci to m.in.:

 • bukieciarstwo z aranżacja wnętrz,
 • manicure-stylizacja paznokci,
 • sprzedawca-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej,
 • pracownik utrzymania czystości,
 • obsługa komputera,
 • metody spawania.

Obecnie dwie osoby ukończyły już szkolenie i otrzymały certyfikaty, dwie osoby są w trakcie kursów, pozostałe oczekują na ustalenie terminów rozpoczęcia kursów przez Centrum Kształcenia Zawodowego w  Tychach.

 


listopad/grudzień 2009

Powoli dobiega końca ostatni etap realizacji projektu "Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"  jakim są szkolenia zawodowe.

Pięć osób już ukończyło kursy zawodowe,  z czego dwie osoby znalazły  pracę na umowę o pracę.

Dwie osoby rozpoczną jeszcze w listopadzie 2009 r. szkolenie zawodowe opiekunka osoby starszej organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach.

Na początku grudnia 2009 r. odbedzie się ostatnie szkolenie: Decoupage i różne techniki wykonania biżuterii dla czterech uczestników projektu.

Szkolenie odbędą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Tematyką tego szkolenia jest bardzo rozległa od poznania różnych technik decupage, robienia biżuterii po zagadnienia związane z określeniem siebie jako przedsieębiorcy, zagadnienia praktyczne związane z zakładaniem firmy, tworzeniem własnego "biznes planu". Szkolenie to z pewnością pozwoli naszym beneficjentkom poznać nowe możliwości zaistnienia na rynku pracy.

 

                               


31 grudzień 2009


Dobiegł końca drugi etap realizacji projektu pod nazwą: „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 r.

Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa a  także ze środków własnych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

W roku  2009  beneficjentami  projektu  było  10 osób  z terenu gminy Kobiór w wieku aktywności zawodowej, nie posiadających zatrudnienia oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Kobiórze.

Uczestnictwo w projekcie stworzyło beneficjentom możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

 • W miesiącu marcu i kwietniu 2009 r. beneficjenci skorzystali z doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz prawnego. Spotkanie z poszczególnym doradcą zaplanowano na dwie godziny zegarowe dla jednej osoby. Szkolenia odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Beneficjenci po zakończeniu cyklu spotkań wypełnili ankietę ewaluacyjną.

 • W  dniach od 13 - 25  maj   2009 r.  beneficjenci  uczestniczyli w warsztatach 
  z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i technik informatycznych. Szkolenie miało na celu:

  • wyposażenie uczestników w podstawowe narzędzia i wiedzę
   do samodzielnego, efektywnego działania,

  • zaznajomienie uczestników szkolenia  z  podstawowymi   zasadami  pracy
   z komputerem oraz wykorzystaniem internetu do poszukiwania pracy.

W trakcie w/w szkolenia uczestnicy wykonali bilans kompetencji i kwalifikacji zawodowych, który miał na celu pokazanie beneficjentom ich mocne strony, jak również wskazać słabe strony, które należy niwelować poprzez kursy, szkolenia czy zmianę sposobu postrzegania świata i rynku pracy. W ostatnim dniu szkolenia tj. 25 maja 2009 r odbyły się indywidualne konsultacje dotyczące wizażu i stylizacji mające na celu podniesienie samooceny ale także miały dać wskazówki beneficjentom odnośnie właściwego stroju oraz  wizerunku w poszukiwaniu pracy. Całość szkoleń odbywała się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w czasie szkolenia beneficjenci otrzymywali posiłki regeneracyjne.

 • Ponadto beneficjenci projektu uczestniczyli w kursach i szkoleniach zawodowych indywidualnie dobranych do zainteresowań uczestników projektu były to:

  • kurs spawacza – spawanie metodą MAG/TIG, 

  • kurs „Decoupage i biżuteria – krok po kroku”, 

  • „Sprzedawca – handlowiec z obsługą kasy fiskalnej”,

  • „Opiekunka osób starszych , niepełnosprawnych i dzieci",

  • „Profesjonalny kurs stylizacji paznokci w zakresie techniki metodą żelową".

Największą popularnością wśród kursów zawodowych cieszył się kurs „Decoupage i biżuteria krok po kroku”,  w którym uczestniczyły 4 beneficjentki. Szkolenie zorganizowano w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Tematyka tego szkolenia była bardzo rozległa: od poznania różnorodnych technik zdobienia poprzez różne techniki wykonania biżuterii  aż  po zagadnienia  praktyczne  związane z zakładaniem własnej firmy. Szkolenie to z pewnością pozwoli naszym beneficjentkom poznać nowe możliwości zaistnienia na rynku pracy.

    Na realizację projektu w okresie jego trwania tj. od stycznia do grudnia 2009r przeznaczono kwotę 143.574,73 zł.
Projekt wymagał zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys. 15.075,34 zł.
Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji tj. 128.499,38 zł.

   Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu kompetencji życiowych oraz zawodowych osób objętych jego oddziaływaniem, umożliwiając powrót na rynek pracy 4 beneficjentom.        

Śląskie. Pozytywna energia