Fundusze Europejskie

PROJEKT REALIZOWANY
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE

NA LATA 2020-2021

„ Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie
9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT

 

Całkowita wartość projektu: 267 640,70
Wartość dofinansowania
EFS: 227 494,59
budżet krajowy: 21 411,26 zł;  wkład własny:   18 734,85 zł

Śląskie. Pozytywna energia