Fundusze Europejskie
ue                                               kapitał ludzki                             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze podobnie jak w roku ubiegłym przyjął  do realizacji projekt pt.:
„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
na lata 2012-2013

 

 

Umowa ramowa  Projektu systemowego:  „Program  aktywności  społecznej  i zawodowej w Kobiórze" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta 30 czerwca 2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kobiór.

Realizacja Projektu obejmuje okres od 01 maja 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.

Gminę reprezentuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 marca 2008 r. udzielonego przez Wójta Gminy Kobiór.

 

W 2012 r. GOPS przystąpił do ostatniego etapu realizacji w/w projektu obejmujący okres od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

 

We  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  założono  udział  11 uczestników, będących w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby do 25 roku życia,

 • osoby po 50. roku życia,

 • kobiety nie pracujące ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3,

 • osoby niepełnosprawne.

Po raz pierwszy działania są skierowane również do najbliższego otoczenia (rodziny) 3 uczestników.

 

Główny cel projektu:

Celem głównym jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

 • wzrost samooceny uczestników oraz ich wiedzy o własnych słabych i mocnych stronach,

 • niwelowanie barier utrudniających zatrudnienie,

 • pozyskiwanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych uczestników projektu i ich bezpośredniego otoczenia.

 

W ramach programu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • praca socjalna,

 • doradztwo zawodowe,

 • doradztwo psychologiczne oraz prawne,

 • cykle szkoleń zawodowych, indywidualnie dobranych do potrzeb, zainteresowań i preferencji uczestników projektu, min.:

  • kurs prawa jazdy,

  • operator wózka widłowego,

  • obsługa komputera,

  • kurs stylizacji paznokci,

  • kurs kosmetyczny, fryzjerski,

  • pomoc kuchenna,

  • pracownik gospodarczy.

 

Na realizację projektu w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2013r przewidziano kwotę 218 154  zł.
Projekt wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 13 % przyznanego dofinansowania tj. w wys.  28 360,02  zł.
Pozostałą kwotę tj.  189 793,98  zł stanowi dofinansowanie.

 


REKRUTACJA DO PROJEKTU 7.1.1

"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"

W miesiącu styczniu 2012 r. przeprowadzono rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w w/w projekcie. Po dokonaniu analizy zebranych informacji, do projektu zakwalifikowano 7 osób, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Założono,  że w 2012 r.  zakończą udział w projekcie 4 osoby, a na ich miejsce będą zakwalifikowane osoby po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji w stycznia 2013r.

W trakcie realizacji projektu systemowego w 2012 r., na wskutek dużej rotacji uczestników,  za zgodą Instytucji Pośredniczącej, wprowadzono rekrutację ciągłą – w  miejsce  osoby  rezygnującej  z  udziału  w  projekcie  bądź  kończącej udział  (np. w przypadku zrealizowania założonych celów i podjęcia zatrudnienia)  proponuje się udział w projekcie osobom z listy rezerwowej.


REALIZACJA

W okresie od stycznia 2012r. do grudnia 2012r.  w projekcie wzięło 12 uczestników  tj.: 7 kobiet i 5 mężczyzn, w tym 4 osoby przerwały udział (1K i 3M), 3 osoby zakończyły udział (3K), 5 osób kontynuuje udział w projekcie (3K, 2M).  W styczniu 2013 r. zrekrutowano 2 nowe osoby.

Pracownicy socjalni, zaangażowani bezpośrednio do realizacji projektu wykonują pracę na rzecz jego uczestników.  Zawarto łącznie 12 kontraktów socjalnych,  które są na bieżąco monitorowane. Proponując kontynuację w projekcie w 2013 r. pracownicy brali pod uwagę możliwości uczestników, ich chęć do współpracy oraz predyspozycje.

W ramach kontraktów uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

 • usługi doradcze: psychologiczne, prawne i zawodowe,
 • kursy zawodowe indywidualnie dobrane do predyspozycji i zainteresowań beneficjentów,
 • uczestnictwo w grupie wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych  od alkoholu,
 • poradnictwo, pracę socjalną oraz wsparcie asystenta rodzin w miarę potrzeb.

 

Ponadto wszyscy uczestnicy  projektu  korzystają na bieżąco ze wsparcia dochodowego w formie zasiłków celowych przyznawanych m. in. w celu niwelowania barier związanych z brakiem środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z aktywizacja zawodową, edukacyjną i zdrowotną. Osobom wypłacane są zasiłki z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie kosztów utrzymania (opał, energia elektryczna itp.), dojazdy  na szkolenia, posiłki regeneracyjne w czasie trwania szkoleń, pokrycie kosztów opieki nad małoletnimi dziećmi w czasie trwania szkoleń dla uczestników, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim pociechom.

 

Wszystkie usługi doradcze odbyły się w pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS w Kobiórze  przy ul. Centralnej 57 (I piętro).  Jedynie kursy zawodowe  odbyły się poza gminą Kobiór.

 

Doradztwa: psychologiczne, prawne i zawodowe (po 2 godziny dla każdego uczestnika) miały   na celu ukierunkowanie do prawidłowego wyboru szkoleń zawodowych i kursów kwalifikacyjnych.

W trakcie doradztwa zawodowego wybrane przez uczestników rodzaje kursów  określone w ankietach rekrutacyjnych były zgodne z ich preferencjami oraz możliwościami. W kilku przypadkach uczestnicy dokonali weryfikacji i rozszerzyli rodzaje kursów zawodowych. Biorąc pod uwagę ogólne wyniki doradztwa psychologicznego można stwierdzić, iż największym problemem dla uczestników było określenie swoich mocnych i słabych stron. W czasie doradztwa prawnego uczestnikom zostały udzielone różnego rodzaju porady w zależności od zgłoszonych problemów i potrzeb w tym zakresie.

 

Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie „Trening kompetencji i umiejętności społecznych z obsługą komputera”. Szkolenie to miało na celu poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy dotyczącej poruszania się po rynku pracy przy wykorzystaniu komputera z dostępem do internetu.

             

 

Następnym etapem było uczestnictwo w wybranych szkoleniach zawodowych oraz przedstawienie certyfikatów i zaświadczeń o ich ukończeniu.

4 osoby (2K i 2M) uczestniczyły w szkoleniu z zakresu prawa jazdy: kategorii B – 2 kobiety i kategorii C - 2 mężczyzn. Osoby te ukończyły szkolenie – część teoretyczną i praktyczną w 2012r. natomiast do egzaminu przystąpią w 2013r.

Ponadto  4 osoby ukończyły szkolenia    zawodowe: kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (3 osoby) i kurs „Stylizacja i przedłużanie paznokci metodą żelową oraz zdobnictwo paznokci” (1 osoba).

 

     

3 osoby do 25 roku życia ( 1K i 2M) w celu uzupełnienia wykształcenia podjęły  naukę  w szkole średniej dostarczając odpowiednie zaświadczenie.

 

W obecnym okresie realizacji projektu (2012 – 2013) założono wsparcie nie tylko uczestników projektu, ale również ich najbliższego otoczenia (rodziny). Celem w/w założenia jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów rodziny uczestnika; m.in. pomoc w prawidłowym gospodarowaniu budżetem domowym, opiece nad dziećmi i inne. Od sierpnia 2012r. do nadal udzielono wsparcia asystenta rodziny dla jednej uczestniczki projektu i jej otoczenia (5 osób w rodzinie,  w tym 4 dzieci w wieku przedszkolnym)

 


Na realizację projektu w okresie jego trwania tj. od stycznia do grudnia 2012r przeznaczono kwotę 90 895,77 zł.
Projekt wymagał zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys.  13 699,85  zł.
Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji tj.  77 195,92  zł.

 Program Aktywności Społecznej i Zawodowej 2013

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze kontynuuje realizację projektu pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”.

Zgodnie z założeniami Wniosku aplikacyjnego w 2013 roku  4 osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w 2012 roku kontynuują swój udział w bieżącym roku. Osoby wywiązują się z uzgodnień zawartych w kontraktach socjalnych tj. kontynuują naukę w szkole, uczestniczą w kursach zawodowych – ponadto objęte są wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej.

W miesiącu styczniu 2013 roku zrekrutowano z listy rezerwowej trzy dodatkowe osoby spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie.  Podpisano kontrakty socjalne, osoby zostały również objęte pomocą w formie pracy socjalnej.

Zostały przeprowadzone dla nowych uczestników doradztwa prawne, psychologiczne i zawodowe przygotowujące w/w do realizacji projektu. Pomagając jednocześnie w wyborze optymalnych rodzajów kursów dla poszczególnych osób uwzględniając ich możliwości, zainteresowania oraz predyspozycje osobiste.

Dla nowo zrekrutowanych uczestników projektu przeprowadzono szkolenie „Trening kompetencji społecznych z obsługą komputera”, ma ono na celu podobnie jak w/w doradztwa przygotować osoby do realizacji projektu, ale ponadto uczestnicy uczą się podstawowej obsługi komputera, korzystania ze stron internetowych celem poszukiwania zatrudnienia.

W miesiącu czerwcu jedna osoba rozpocznie kurs operatora wózków jezdniowych. Wszyscy uczestnicy projektu objęci są kontraktami socjalnymi, w ramach których realizowane są w/w działania.

Ponadto dwie rodziny uczestników projektu objęte są pomocą społeczną w formie asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc  w rozwiązywaniu bieżących problemów rodziny uczestnika projektu.

 


 

W dniu 25 kwietnia 2013 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
uczestniczył w I Powiatowych Targach Pracy i Aktywności Społecznej organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Starosta Pszczyński Paweł Sadza.

I Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społecznej stworzyły okazję zarówno do zaprezentowania się w charakterze potencjalnego kandydata do pracy, jak również poznania bogatej oferty zakładów pracy, instytucji oraz organizacji społecznych.

 

        Realizacja projektu
pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”
przebiega zgodnie z harmonogramem.

 

Obecnie w projekcie uczestniczy 6 osób – 2 mężczyzn w wieku 19 i 34 lata oraz 4 kobiety w wieku 18, 31, 33 i 34 lata. Ponadto pośród uczestników są dwie osoby niepełnosprawna.

 

W okresie od maja do października 2013 roku zastosowano następujące instrumenty w ramach aktywnej integracji tj.:

 • aktywizację zawodową, w ramach której uczestnicy skorzystali z doradztwa prawnego (5 osoby), psychologicznego (6 osób) oraz zawodowego (3 osoby);

 • aktywizację edukacyjną, w ramach której 2 osoby (1K i 1 M) uczestniczy
  w zajęciach szkolnych (w celu uzupełnienia wykształcenia) a 9 osób
  w szkoleniach zawodowych tj.:

  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do zawodu sprzedawcy (2 osoby – 2K);

  • Prawo jazdy kat B – szkolenie zorganizowane również przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie. Uczestnicy zakończyli część teoretyczną i praktyczną, obecnie oczekują na termin Egzaminu państwowego (2 osoby – 2M);

  • Opiekun osób starszych i dzieci zorganizowany przez w/w ośrodek, uczestnictwo w kursie zapewni uczestniczkom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną oraz pozwoli na poszukiwanie pracy w zawodzie opiekunki
   (2 osoby – 2K);

  • Kierowca operator wózków jezdniowych – pozwoliło na podniesienie dotychczasowych kwalifikacji oraz możliwość poszukiwania zatrudnienia
   (1 osoba – 1M);

 • Przedłużanie i stylizacja paznokci metodą żelową oraz zdobienie paznokci, manicure biologiczny, francuski, japoński, hybrydowy „zabieg parafinowy”–szkolenie zorganizowane przez firmę Super Media Grzegorz Sobik z siedzibą w Tychach, uczestniczki zostały profesjonalnie przygotowane do pracy w gabinetach kosmetycznych, otrzymały w ramach szkolenia pakiet szkoleniowy (lampa UV, żele podkładowy, budujący, nabłyszczający, pędzelki, clenear, waciki bez pyłkowe, pilniki, buforek, patyczki na manicure, oliwka do skórek, tipsy, gilotyna, szablon) – (2 osoby – 2K).

 • aktywizację zdrowotną, w ramach której 2 uczestników projektu wraz z całymi rodzinami wzięło udział w XXII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich–TATRY 2013r., który odbył się 29 kwiecień –04 maj 2013r. w Małem Cichem k/Zakopanego. Uczestniczyli m.in. w warsztatach, zajęciach indywidualnych i grupowych z psychologiem a także terapeutą. Łącznie w Zlocie uczestniczył 8 osób tj. 3 osoby dorosłe, 1 dziecko powyżej 7 lat,
  3 dzieci do 7 lat, 1 dziecko do 3 lat.

 • Ponadto dwie osoby (2 M) przeszły badania lekarskie w związku z przystąpieniem do szkolenia zawodowego, 1 osoba (1M) podjęło stacjonarne leczenie odwykowe.

 • aktywizacje społeczną, w ramach której osoby uczestniczyły w szkoleniu „Trening umiejętności społecznych z obsługa komputera”. Szkolenie pozwoliło uczestnikom na otwarte podejście do poszukiwania zatrudnienia, tj. m.in. przy pomocy stron internetowych, jak również poprawnego sporządzania CV oraz listów motywacyjnych, właściwego zachowania w rozmowie kwalifikacyjnej itp –
  (7 osób - 3 M i 4 K).

 

Obecnie czterech uczestników projektu i ich najbliższe otoczenie korzysta z pomocy społecznej w formie asystenta rodziny, który wspiera rodzinę uczestnika m.in. działaniami o charakterze edukacyjnym, w zakresie prawnym, wychowania i opieki nad dziećmi, dbaniu o zdrowie, prawidłowym gospodarowaniem budżetem domowym. Dzieci uczestników w wieku szkolnym mają możliwość uczestnictwa
w zajęciach Świetlicy Środowiskowej gdzie otrzymują posiłek, odrabiają zadanie domowe z pomocą wychowawców, pracują nad niedociągnięciami i brakami edukacyjnymi jak również spędzają czas na zabawie z rówieśnikami, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, do kina, teatru, na basen, lodowisko itp.   

 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu objęci są pomocą finansową i rzeczową tutejszego Ośrodka oraz pracą socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych.

W związku z tym, iż realizacja projektu pn. „Program aktywności społecznej
i zawodowej w Kobiórze” kończy się z dniem 31 grudnia 2013 roku i  jego podsumowanie nastąpi w styczniu 2014r.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej!

 

 Podsumowanie realizacji projektu 
„Program aktywności społecznej
i zawodowej w Kobiórze” 
w latach 2012/2013
 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym harmonogramem działania. Na dzień 31. grudnia 2013r. wszystkie etapy realizacji projektu zostały zakończone.

 

Ogółem w projekcie realizowanym w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2013r. brało udział 21 osób, w tym 15 osób zakończyło udział w projekcie wykorzystując wszystkie proponowane instrumenty aktywnej integracji, 4 osoby przerwały udział w trakcie realizacji (skorzystały tylko z jednego instrumentu aktywnej integracji). Powodem rezygnacji była niechęć tych osób do współpracy z pracownikiem socjalnym i podjęcia działań zaplanowanych w projekcie. Dwie osoby wycofały się zaraz po podpisaniu kontraktu socjalnego. 

 

W w/w okresie u wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie ( tj. 15 osób, w tym: 10 kobiet, 5 mężczyzn) nastąpił wzrost samooceny poprzez uczestnictwo
w doradztwach: psychologicznym, zawodowym i prawnym. Szczególnie spotkania
z psychologiem pozwoliły na określenie mocnych i słabych stron uczestników oraz na obraniu kierunku działań w celu eliminacji ich słabych stron. Dzięki doradztwu prawnemu uczestnicy zapoznali się  z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy oraz prawa rodzinnego, poznali prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika i odwrotnie. Zostali zapoznani z procedurą zakładania własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przez osoby rodzaje kursów i szkoleń zawodowych określone w ankietach rekrutacyjnych były zgodne z ich preferencjami i możliwościami. W trakcie doradztwa zawodowego, w kilku przypadkach, osoby dokonywały weryfikacji oraz rozszerzali rodzaje kursów jakie chcieliby ukończyć dostosowując się do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

 

Do szkoleń zawodowych przystąpiło 13 osób, w tym: 9 kobiet i 4 mężczyzn.  

Uczestnicy projektu ukończyli następujące szkolenia zawodowe: 

 • stylizacja i przedłużanie paznokci metodą żelową oraz zdobnictwo paznokci -
   4 osoby (K)

 • nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób (K)

 • opiekunka osób starszych i dzieci  -  2 osoby (K)

 • kierowca/operator wózków jezdniowych  -  1 osoba (M)

 • prawo jazdy kategorii B  -  4 osoby ( 2K, 2M)

 • prawo jazdy kategorii C  -  2 osoby (M)

Łącznie uczestnicy projektu uczestniczyli w 18 szkoleniach zawodowych, ukończenie szkoleń potwierdzili zaświadczeniami i certyfikatami.

 

W okresie realizacji projektu 2012/2013, w celu uzupełnienia wykształcenia, naukę rozpoczęło lub kontynuowało, przedstawiając odpowiednie zaświadczenie 8 osób (3K i 5M). Były to osoby młode do 25 roku życia, posiadające wykształcenie gimnazjalne. Ponieważ w tej grupie osób nastąpiła duża rotacja uczestników projektu, na dzień 31.12.2013r. tylko 5 osób kontynuowało naukę, w tym 1 osoba ukończyła naukę w szkole średniej.

 

W celu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych działaniami edukacyjno-wychowawczymi wprowadzono asystenta rodziny do 5 rodzin, obejmując wsparciem nie tylko uczestnika projektu, ale również jego najbliższe otoczenie. Ilość osób w tych rodzinach:22, w tym 11 dzieci, w tym: 2 rodziny pełne, 3 rodziny niepełne ( matki samotnie wychowujące dzieci), w tym 1 matka niepełnosprawna, 1 dziecko niepełnosprawne. Do świetlicy środowiskowej uczęszczało 9 dzieci.

 

W programach terapeutycznych uczestniczyły 2 rodziny: ilość osób 8, w tym 3 osoby dorosłe, 5 dzieci (terapia wyjazdowa). Z konsultacji psychologa w Punkcie Pomocy Rodzinie skorzystały 4 osoby (2 uczestników oraz 2 osoby z otoczenia). Jeden uczestnik projektu zakończył leczenie odwykowe w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Spośród osób, które zakończyły  udział w projekcie, 6 osób podjęło zatrudnienie,
w tym:

 • 3 osoby na umowę o pracę,

 • 3 osoby na umowę zlecenie.

 

Założenia zawarte we  wniosku o dofinansowanie projektu, w trakcie jego realizacji zostały spełnione tj.:

 • projekt był zgodny z priorytetami polityki społeczno-gospodarczej kraju,
  z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (kryteria horyzontalne), 

 • projekt był skierowany do grupy osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. w wieku do 25 roku życia, powyżej 50 r.ż., oraz osób niepełnosprawnych - w projekcie brało udział  10 osób w wieku do 25 r. ż. (5K oraz 5M) oraz 2 osoby powyżej 50. r. ż. (M), stanowiące powyżej 50% wszystkich uczestników oraz 2 osoby niepełnosprawne (10%),

 • w projekcie brało udział 100% nowych uczestników, nieobjętych do tej pory wsparciem w ramach projektu,

 • realizowano w projekcie instrumenty aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, społecznej jak również edukacyjnej.

 

W 2013 r. koszt programu wynosił: 102,228,77 zł,
w tym: dotacja - 90.822,43 zł. (EFS, b. państwa)

0raz wkład własny - 11.406,34 zł. 

 

Na realizację projektu w okresie 2012/2013 przeznaczono kwotę 193 124,54 zł. 
Projekt wymagał zapewnienia wkładu własnego w wysokości 13 % przyznanego dofinansowania tj. w wys.  25 106,19  zł.
Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji tj.  168 018,35 zł. (EFS, budżet państwa)

Śląskie. Pozytywna energia