Fundusze Europejskie

„Przeciw pijanym kierowcom!”

18.04.2024

Kobiór dołącza do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”

Gmina Kobiór jest kolejnym samorządem, który włączył się w kampanię Krakowskiej Akademii Profilaktyki. W materiałach „Przeciw pijanym kierowcom!” docieramy z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do uczniów szkół nauki jazdy i młodzieży. Ulotki obalają mity na temat trzeźwienia. W materiałach dużo miejsca poświęcamy roli pasażerów i świadków jazdy po alkoholu. Ich właściwa reakcja wielokrotnie ratuje życie.

https://www.akademiaprofilaktyki.pl/kobior-woj-slaskie-dolacza-do-kampanii-przeciw-pijanym-kierowcom/


czytaj dalej...

Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

15.03.2024

Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=88338&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 


czytaj dalej...

INFORMACJA- PUNKT WSPARCIA RODZINIE

15.02.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje,  że z dniem 30.01.2024r.  wznawia świadczenie usług dla podopiecznych i mieszkańców Gminy Kobiór w formie wsparcia psychologicznego.  Usługi będą świadczone dwa razy w miesiącu we wtorki  od godz.  14.00

Informujemy także, że terapeuta uzależnień przyjmuje tak jak dotychczas w 2 ostatnie poniedziałki miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wsparcie specjalistów odbywa się w Punkcie Wsparcia Rodziny w Kobiórze
ul. Centralna 57 ( wejście z drugiej strony budynku).

Do specjalistów można się umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka
tj. poniedziałek – środa w godz. Od 7.30 do 15.30; w czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00
oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

 


czytaj dalej...

Informacja- rusza program

15.02.2024

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"               
   edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze  informuje , że przystąpił  do realizacji Programu ; Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Na podstawie Umowy nr PSXI.AOOzN.946.1.36.2024 zawartej w dniu 13.02.2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 


czytaj dalej...

„Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

25.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze w ramach zachowania ciągłości projektu, który realizował  od  stycznia 2020 do grudnia 2021 r.   „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT informuje, że w 2023 r.  od stycznia do grudnia w związku z zgłaszanym zapotrzebowaniem na świadczenie usług w takiej formie świadczył usługi jak: wsparcie specjalistyczne , w tym wsparcie  psychologa oraz terapeuty uzależnień  oraz obóz terapeutyczno-edukacyjny dla rodzin.

Psycholog przyjmował w każdy czwartek ( raz w tygodniu – 4 godz.) w Punkcie Wsparcia Rodziny w godzinach  od 11.00- 15.00 . W ramach zadania prowadził konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię dla podopiecznych GOPS w Kobiórze. Tematyka przeprowadzanych spotkań dotyczyła m.in. : samotności , radzenia sobie z chorobą , izolacja społeczną , wspierania bliskich w radzeniu sobie z problemami, stawiania granic w relacji z osoba uzależnioną lub stosującą przemoc psychiczną, budowania bliskich relacji z ludżmi , radzenia sobie z konfliktami, poszerzania świadomości przeżywania. W 2023 r. z pomocy psychologa skorzystało 17 osób.

Terapeuta uzależnień przyjmował 2 razy w miesiącu  w 2 ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. od 9.00-13.00.W 2023 r. w ramach Punktu Wsparcia Rodziny odbyło się 96 godzin psychoterapii uzależnień. W sesjach brało udział 17 osób, z czego 11 nowych osób , 6 z nich kontynuowało leczenie rozpoczęte w 2022 r. Praca z pacjentem prowadzona była w kontakcie indywidualnym. Obejmowała ona sesje diagnostyczne, rozmowy motywujące do podjęcia abstynencji lub do wyboru formy leczenia  , sesje wspierająco- podtrzymujące w utrzymaniu podjętej abstynencji oraz w dalszym rozwoju w różnych obszarach życia pacjentów: rodzinnym, społecznym, ekonomicznym, zawodowym, rozwojowym, edukacyjnym czy komunikacyjnym.

Specjaliści przyjmowali po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu  w GOPS Kobiór  pod numerem  32 2188595  .

W ramach zachowania ciągłości zorganizowano tak jak w poprzednich latach wyjazd rodzin na obóz terapeutyczno-edukacyjny ; organizatorem była Agencja Turystyczna „ OLA”.

Obóz odbył się w terminie od 9.08.2023 do 13.08.2023 r. , tym razem rodziny wyjechały do Karpacza.      W wyjeżdzie uczestniczyło 29 osób, 12 osób dorosłych i 17 dzieci. Grupa dorosłych uczestniczyła w warsztatach z zakresu: stylów wychowania dziecka, kompetencji rodzicielskich i prawidłowych postaw wobec dziecka, treningu zastępowania agresji, treningu rozwiazywania problemów wychowawczych z dziećmi w wieku dojrzewania, profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych. Równolegle odbywały się warsztaty dla dzieci. Uczestnicy poznawali emocje, omawiali sytuacje, w których dane emocje występują oraz poznawali sposoby  na odreagowanie złych emocji. W ramach zajęć poznawały także sposoby prawidłowego rozwiazywania konfliktów , zastępowania agresji słownej lub fizycznej rozmowa. W ramach tworzenia prawidłowych relacji rówieśniczych dzieci uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem dramy, metody ruchu rozwijającego W Sherborne i zabaw z chustą KLANZA.. Wszyscy uczestnicy obozu brali czynny udział w licznych imprezach towarzyszących.

Usługę wykonano w sposób rzetelny zgodnie z zawartą umową , zapewniając profesjonalne zaplecze dydaktyczno- specjalistyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji w/w usługi.

 


czytaj dalej...

Nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

22.01.2024

Gmina Kobiór pozyskała 28 560 zł ze środków Funduszu Solidarnościowegona realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W ramach Programu planuje się objąć usługą opieki wytchnieniowej 4 osoby z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). Ww. osoby będą objęte wsparciem poprzez zapewnienie im usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się, studiujących.

Bierze się również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza osoby zainteresowane  udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów zamieszczonych poniże.j  Proszę również dołączyć kopię orzeczenia.

 


czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE- usługa pogrzebowa 2024

08.01.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

GOPS.271.3.2.2024

na usługi pogrzebowe w 2024 roku

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

Tel. 32 2188595

II. Tryb udzielania zamówienia:

Dotyczy postępowania o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130.000,00 złotych netto. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 t. j. ze zm.), zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, zwracam się w trybie zapytania o przedstawienie oferty cenowej na ww. zadanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Kobiór (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr XXXIV/5/172/06  z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie usług opiekuńczych i kosztów sprawienia pogrzebu).

2. Zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej:

 • przewóz zwłok,
 • przechowywanie zwłok w chłodni,
 • przygotowanie zwłok, kremacja
 • zakup urny i wiązanki kwiatów,
 • wykopanie dołu i obsługa pochówku
 • oznaczenie grobu tabliczką imienną.


Kobiór, dnia 19.01.2024r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Kobiór,  ofertę złożył 1 potencjalny wykonawca.

Kierując się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu zamówień publicznych umowę o świadczenie usługi podpisano z:

Zakład  Pogrzebowy TUTAK Halina Tutak (w spadku)

43-200 Pszczyna, ul. Bielska 6a

 


czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - bony żywnościowe

08.01.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
GOPS.271.2.2.2024

dotyczące współpracy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów żywnościowych przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

-szacowana wartość zamówienia około  22 000,00 zł. NETTO

            

Realizacja w sklepie ogólno - spożywczym posiadającym pełny asortyment łącznie z mięsem i wędlinami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zwraca się z zapytaniem o możliwość podjęcia współpracy/zawarcia umowy na realizację zadania; bonów na zakup żywności dla podopiecznych GOPS.

od zamawiającego wymagane jest:

 • oświadczenie o gwarancji przygotowania bonów z numerami seryjnymi o nominale 10zł. i 20zł. i ich realizacja zgodnie z zawartą umową
 • dostarczaniu wraz z fakturą zrealizowanych bonów- rozliczenie miesięczne
 • dołączenie na formularzu ofertowym cen na podstawowe artykuły spożywcze obowiązujące na dzień tj. 11.01.2024 r

zamawiający:

 • zobowiązuje się do miesięcznego przygotowania zamówienia na bony o nominale
  20 zł. i 10 zł.
 • regulowania należności w rozliczeniu miesięcznym na podstawie wystawionej faktury

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Miejsce składania ofert:

                                                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                             ul. Centralna 57

                                                             43-210 Kobiór

 1. Termin składania oferty upływa: 15.01.2024 r.


Kobiór, dnia 16.01.2024r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów żywnościowych przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym  ofertę złożył 1 potencjalny wykonawca.

 

Kierując się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu zamówień publicznych umowę o świadczenie usługi podpisano z:

Sklep Spożywczo-Monopolowy „IRENA”

Irena Musiał z siedzibą 43-210 Kobiór


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia
Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego