Fundusze Europejskie

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa o uruchomieniu
naszej nowej strony internetowej.
Mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu kontakt z nami.

 

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo najnowsze informacje dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE

 

Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Kobiór i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57.

 

Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie, pisemnie, za pomocą e-mail. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być tez udzielona z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej udzieli Ci pracownik socjalny w Ośrodku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze jest jednostką organizacyjną Gminy Kobiór.
Powołany został  uchwałą  Rady  Gminy 22. grudnia 1992 r. 
Działalność rozpoczął 01. stycznia 1993 r.

 

 

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w budynku wielofunkcyjnym w Kobiórze przy ul. Centralnej 57.  W budynku tym mieści się również Punkt Sanitarny oraz Świetlica Środowiskowa administrowana przez GOPS.

 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa:

 

 1.      Statut   przyjęty   uchwałą    Rady   Gminy   Kobiór  nr     XVII/2/73/04         
       z   dnia    25. czerwca 2004 r. (ze zmianami)

 

 1.     Regulamin Organizacyjny wprowadzony przez Kierownika Ośrodka
      Zarządzeniem nr  17/2008 z dnia 3. marca 2008 r. (ze zmianami)

 

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka reguluje ustawa z dnia 21. listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008, Nr 223, poz.1458 ze zm.)

 

 

GOPS w Kobiórze został utworzony dla realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

 

Realizuje zadania własne gminy, jak również zadania zlecone do realizacji przez gminę z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy ustawy:

 • o pomocy społecznej,

 • o świadczeniach rodzinnych,

 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

 • o samorządzie gminnym,

 • o finansach publicznych,

 • o rachunkowości.

 

Ponadto Ośrodek jest wskazany w uchwałach Rady Gminy do realizacji zadań zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, określonych m.in. w:

 • Gminnym  Programie  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  w ramach którego działa Punkt Konsultacyjny,

 • Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 • Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, w tym prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego,

 • Gminnym Programie Wspierania Rodziny, w tym prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, wprowadzenie asystenta rodziny.

Śląskie. Pozytywna energia