ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”.

W ramach  Programu  rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko). Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować dochody za 2014 rok oraz przedstawić sytuację bieżącą swojej rodziny.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście,  pocztowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pomocą portalu informacyjno – usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl bądź bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.

 

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostaną przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

 

ZAŁĄCZNIKI

Śląskie. Pozytywna energia