Fundusze Europejskie

       ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”.

W ramach  Programu  rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc  niezależnie od dochodu.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka , opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej - do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście,  pocztowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pomocą portalu informacyjno – usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl bądź bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.

 

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z podpisaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesiecznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.

Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.

Świadczenie 500+ na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,

w nowym okresie świadczeniowym przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do

świadczenia wychowawczego na okres od 01. czerwca 2021 do 31 maja 2022r ,

rozpocznie się od 1 kwietnia 2021 r.,

a w przypadku wniosków

składanych drogą elektroniczną - od 1 lutego 2021r.

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.02.2021 r 

 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia