Fundusze Europejskie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze,
  ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

  NIP: 646-23-69-955, REGON: 271724080
  gopskobior@wp.pl
 1. Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iodo@kobior.naszops.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań określonych w statucie Ośrodka, w szczególności na podstawie:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i aktów wykonawczych;
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 • oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 2. Ośrodek nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Podanie  danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o  przepisy prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia procesu realizacji świadczenia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@kobior.naszops.pl   lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
 

 

 

 

Śląskie. Pozytywna energia