Fundusze Europejskie

 

PROJEKT REALIZOWANY
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE

NA LATA 2020-2021

„ Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie
9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT

 

Całkowita wartość projektu: 267 640,70
Wartość dofinansowania
EFS: 227 494,59
budżet krajowy: 21 411,26 zł;  wkład własny:   18 734,85 zł

 

 Projekt skierowany jest do:

  • mieszkańców Gminy Kobiór
  • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • w tym dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin

Cel projektu:

Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Kobiór, osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w okresie realizacji wsparcia tj., od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r oraz po zakończeniu realizacji projektu poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną.

 

W ramach projektu beneficjenci projektu  będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

  • Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ;warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych; grupa wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną; indywidualne spotkania z psychologiem.
  • Usługi wspierania rodziny- pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci ( Świetlica Środowiskowa -rozszerzenie oferty wsparcia; logopeda; psycholog; wf; plastyk).
  • Usługi wspierania rodziny-  pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Asystentura rodziny); obóz terapeutyczno-edukacyjny.
  • Wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; „Szkoła rodziców”; trening umiejętności społecznych.
  • Pomoc specjalistyczna; pomoc psychologiczna; pomoc prawna; doradztwo zawodowe oraz terapia uzależnień.

 

Regulamin naboru oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne umieszczone będą na stronie internetowej GOPS.

Wszelkich informacji będą udzielać także pracownicy socjalni ośrodka w godzinach pracy.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie
przyjmowane będą w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
ul. Centralna 57

43-210 Kobiór

w dniach od poniedziałku do piątku,

w godzinach 7.30 do 14.00
do dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Realizatorem projektu jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
tel.32 218 85 95 lub 32 218 85 96 ; e-mail gopskobior@wp.pl


 

Śląskie. Pozytywna energia