Fundusze Europejskie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na terenie Gminy Kobiór realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)-  Podprogramu FEAD 2015, którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją realizującą podprogram na terenie Gminy Kobiór jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, którego zadaniem jest prowadzenie kwalifikacji osób uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy (spełniających kryteria określone w Podprogramie) oraz wydawanie żywności. Podpisana została w związku z tym umowa na realizacje zadania z Bankiem Żywności w Chorzowie.

Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

- 1.268,00 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 1.028,00 zł. netto dla osoby w rodzinie

 

W ramach programu będą także realizowane działania na rzecz włączenia społecznego m.in.

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych

 

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze nr tel.  (32) 2188595.


 

Punkt wydawania żywności:

budynek wielofunkcyjny, Kobiór ul. Centralna 57

 

 

 

 

Śląskie. Pozytywna energia