Fundusze Europejskie

POMOC  SPOŁECZNA 

umożliwia  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych  tym,  którzy  nie są w  stanie  sami  ich  pokonać, wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie  na  poziomie  powiatów  oraz  wójtowie,  burmistrzowie  (prezydenci miast)  na  poziomie gmin. Realizując zadania  pomocy  społecznej współpracują  oni, na  zasadzie  partnerstwa,  z  organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy  społecznej  udziela  się  osobom  i  rodzinom,  które  spełniają  warunki  określone  w  Ustawie o pomocy społecznej:
 1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków- trudna sytuacja życiowa.
 • w szczególności z powodu: ubóstwa, siercotwa, bedomności, bezrobocia, niepełnosprawności,  długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby,  przemocy w rodzinie,  problemów w rodzinach niepełnych  lub wielodzietnych,  klęską  żywiołową lub ekologiczną, alkoholizmu lub narkomani.
 1. Drugi warunek- trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty tzw. "kryterium dochodowego", określonego w Ustawie:
 • 701 zł na osobę samotnie gospodarującą,
 • 528 zł na każdą osobę w rodzinie.                                           
Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji a dochód ich lub rodziny przewyższa kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o ZASIŁEK SPECJALNY

 

JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama, wówczas należy zsumować jej dochodyz miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną, wówczas aby obliczyć łączny dochód rodziny należy zsumować zarobki wszystkich osób w rodzinie (rodzina zgodnie z Ustawą to "osoby spokrewnione lub niespokrewnione   pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące").

W obliczeniach należy uwzględnić miesięczne dochody netto, czyli dochód pomniejszony o podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Od dochodu należy odjąć również kwotę alimentów, które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze.

 

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK

 1. zgłosić swój problem pracownikowi socjalemu Ośrodka (rejony pracowników),

 2. koniecznie przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz inne wymagane zaświadczenia (patrz: zakładka wymagane dokumenty).

Wnioski o udzielenie pomocy wraz z dokumentacją można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze w godzinach pracy Ośrodka.

W nagłych wypadkach sprawę można złosić telefonicznie pod numerem telefonu:
32 21-88-595

To należy wiedzieć !

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkiwania lub w miejscu pobytu stałego czy czasowego. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad będzie pytał o informacje dotyczące wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, ich wysokości, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny będzie również wymagał złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej. 

Pamiętaj:

Wszystkie informacje jakie zostaną powierzone pracownikowi socjalnemu objete są tajemnicą  służbową  i  mogą  być  wykorzystane  jedynie do celów przyznania  świadczeń  z  pomocy  społecznej.

Korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zobowiązani są poinformować Kierownika tutejszego Ośrodka o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, majątkowej, kóra wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY

 • jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody,jeżeli nie zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty,

 •  
 • jeżeli  osoba  ubiegająca się  o pomoc  nie   chce  współpracować  z  pracownikiem  socjalnym  w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień,

 • jeżeli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawienie pieniędzy, uchylanie się od pracy,

 • jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc odmówi zawarcia kontraktu socjalnego lub nie dotrzyma jego postanowień,

 • jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie wyrazi zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację.

 

ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE

Jeżeli świadczenie pieniężne przyznano na podstawie nieprawdziwych informacji lub nie poinformowano pracownika o zmianie systuacji materialnej lub osobistej, osoba pobierająca będzie musiała go zwrócić. Świadczenie nienależnie pobrane podlega zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI W SPRAWIE POMOCY

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją o przyznaniu pomocy możesz się odwołać od tej decyzji. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.
 

Śląskie. Pozytywna energia