Fundusze Europejskie
ue                                               kapitał ludzki                             
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Z dniem 01.01.2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze podobnie jak w latach poprzednich przyjął do realizacji projekt pt.:
„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

Główny cel projektu:

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które pozostają bez zatrudnienia, pracują lecz są zagrożone wykluczeniem społecznym (utratą dotychczasowego stanowiska pracy), są klientami ośrodka pomocy społecznej a także są w wieku aktywności zawodowej.


Termin składania deklaracji przystąpienia do projektu to
31 stycznia 2010 r.

Ankiety i deklaracje do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00.

 

W ramach programu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • praca socjalna,

 • doradztwo zawodowe,

 • doradztwo psychologiczne oraz prawne,

 • cykle szkoleń zawodowych, indywidualnie dobranych do potrzeb, zainteresowań i preferencji uczestników projektu, min.:

  • kurs prawa jazdy,

  • operator wózka widłowego,

  • obsługa komputera,

  • kurs stylizacji paznokci,

  • kurs kosmetyczny, fryzjerski,

  • pomoc kuchenna,

  • pracownik gospodarczy,

  • specjalista do spraw kadr i płac.

 

Na realizację projektu w okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r przewidziano kwotę 123 366  zł.
Projekt wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys. 12 9543,43  zł.
Pozostałą kwotę tj.  110 412,57   zł stanowi dofinansowanie.

 


REKRUTACJA DO PROJEKTU 7.1.1

"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"

 

W miesiącu styczniu 2010 r. przeprowadzono rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w projekcie. Typując poszczególne osoby zwracano uwagę na nastepujące cechy:

 • wiek,

 • wykształcenie,

 • okres pozostawania bez pracy,

 • zainteresowania oraz możliwości beneficjentów.

Pracownicy socjalni przeprowadzili z beneficjentami rozmowy, których celem było przybliżenie zasad uczestnictwa w projekcie oraz rozeznanie jakiego typu szkoleniami, kursami byłyby zainteresowane osoby po zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projekcie. Jedenaście osób złożyło do 31 stycznia wypełnione ankiety rekrutacyjne czym zgłosiło swoją gotowość do podjęcia udziału w projekcie.
 

Po dokonaniu analizy ankiet, wywiadów i zebranych informacji, do projektu zakwalifikowanych zostało 7 osób. W pierwszej kolejności brano pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne. Natomiast 4 pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.


W ramach projektu beneficjenci będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • usługi doradcze – prawne,  psychologiczne i zawodowe,

 • kursy zawodowe indywidualnie dobrane do predyspozycji i zainteresowań beneficjentów,

 • praca socjalna,

Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i kursach zawodowych mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia w trakcie szkoleń.

 


Pierwszy etap projektu

Zakończyła się realizacja pierwszego bloku szkoleniowego w ramach realizowanego po raz trzeci projektu "Program aktywności społecznej i zawodowej".

W 2010 roku w programie uczestniczy 7 osób z terenu Gminy Kobiór spełniające następujące warunki: są w wieku aktywności zawodowej, nie posiadają zatrudnienia bądź są zagrożone utratą pracy, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Kobiórze.

Beneficjenci po podpisaniu kontraktu socjalnego w dniach 29 - 30 marca 2010 r. przeszli indywidualne spotkania z psychologiem, które pomogło im oswoić się z nowa sytuacją, wzmocnić  oraz przeanalizować swoje słabe i mocne strony.

W dniach 7 - 8 kwietnia 2010 r. odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Spotkanie to miało na celu ustalenie preferencji zawodowych oraz ustalenie indywidualnego planu działania beneficjentów.

Cały ten blok doradztw kończyło doradztwo prawne, które odbyło się w dniach 18 - 19 maja 2010 r. W trakcie udzielania porad zostały poruszane zagadnienia dotyczące przepisów z zakresu prawa pracy, rodzaje umów, okresy wypowiedzenia, podstawowe prawa i obowiązki pracownika, przepisy prawa rodzinnego, funduszu alimentacyjnego itp.

 


Drugi etap projektu

W dniach od 21 czerwca do 1 lipca 2010r. beneficjenci projektu odbyli kurs "Trening umiejętności i kompetencji społecznych z obsługą komputera", którego celem było przygotowanie uczestników szkolenia do wyjścia na rynek pracy i aktywizacja zawodowa.

Kurs odbył się w dwóch modułach. Pierwszy trwał od 21 do 24 czerwca 2010 r. i był prowadzony w formie warsztatów przez doradcę zawodowego; psychologa.

Drugi moduł odbył się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2010 r.

W pierwszej części szkolenia beneficjenci mieli za zadanie poznanie swoich mocnych i słabych stron, dokonać bilansu umiejętności i kompetencji oraz uczyli się pisania dokumentów aplikacyjnych .

W sposób praktyczny ćwiczono rozmowę kwalifikacyjną, podczas której uczestnicy wcielali się w rolę pracowników i pracodawców. Takie praktyczne ćwiczenia pozwoliły uczestnikom na przyzwyczajenie się do stresu jaki może towarzyszyć im podczas autentycznej rozmowy kwalifikacyjnej.

W  drugiej  części   modułu  szkoleniowego  beneficjenci   projektu  zostali zapoznani z metodami wykorzystania narzędzi IT w poruszaniu się po rynku pracy oraz poszukiwaniu zatrudnienia wykorzystując komputer.

Ze szkolenia skorzystało 7 osób, które na zakończenie otrzymały stosowne certyfikaty.

 


Trzeci - końcowy etap projektu

Trzeci  etap projektu   to   szkolenia zawodowe,  które   kończą  realizację   projektu w 2010 r., każda z 7 osób uczestniczących w projekcie przeszła przynajmniej jedno szkolenie zawodowe, otrzymali stosowne certyfikaty i zaświadczenia, dające im dodatkowe kwalifikacje, pomocne w poszukiwaniu pracy.

Szkolenia zawodowe które przeszli beneficjenci to:

 • "Monter rurociągów z tworzyw sztucznych",
 • "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych zamontowanych w wózkach jezdniowych",
 • "Bukieciarstwo",
 • "Obsługa kasy fiskalnej",
 • "Opiekunka osób starszych i dzieci",
 • "Decoupage i biżuterii oaz ozdobne pakowanie prezentów"

 

          

 


   

Na realizację projektu w okresie jego trwania tj. od stycznia do grudnia 2009r przeznaczono kwotę 104 226,89 zł.
Projekt wymagał zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys.  10 948,38  zł.
Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji tj.  93 948,38 zł.

    

Śląskie. Pozytywna energia