Fundusze Europejskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze realizuje od stycznia 2020 projekt „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT

W ramach projektu beneficjenci projektu  będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia specjalistycznego:

 • indywidualnych spotkań z psychologiem oraz warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • „Szkoły dla rodziców”;

 • treningu umiejętności społecznych;

 • obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin;

 • pomocy psychologicznej;

 • pomocy prawna;

 • terapii uzależnień.

Rozszerzona została także oferta dla dzieci; beneficjentów Świetlicy Środowiskowej, o zajęcia plastyczne i rękodzieła, zajęcia wychowania fizycznego oraz spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem.

 

REALIZACJA

W pierwszym etapie realizacji projektu wyłoniona została kadra obsługującą projekt. Kadra ma odpowiednie kwalifikacje i została przeszkolona przez koordynatora projektu z zakresu możliwości oraz sposobów wprowadzania zagadnień związanych z równością płci i niedyskryminacją podczas realizacji projektu i procesów dydaktycznych.

Miesiąc styczeń to okres rekrutacji beneficjentów projektu, która zajmowali się pracownicy socjalni przy nadzorze koordynatora.
W pierwszym okresie rekrutacji tj. do 17 stycznia udało się z rekrutować do projektu 52 osoby w następnym etapie do 31.01.2020 r z rekrutowano jeszcze 8 osób.

Rekrutacja trwa nadal w całym okresie realizacji projektu.

Rekrutacja następowała zgodnie z regulaminem rekrutacji w oparciu o wymagane dokumenty spełniające kryteria formalne i merytoryczne.
W szczególności analizowano ankiety oraz wywiady przeprowadzone z beneficjentami.

Z rekrutacji sporządzony został protokół. Osobom zakwalifikowanym została wysłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie oraz ,ze zostaną poinformowani osobnym pismem o terminach wsparcia którym zostaną objęci.

Działania promocyjne i rekrutacja przebiegła bardzo sprawnie zakładając, że w początkowym etapie realizacji projektu udało się zakwalifikować 60 osób co stanowi 93%. ogólnych założeń wynikających z projektu tj. 65 osób przez cały okres 2 lat realizacji projektu.

W miesiącu styczniu przygotowano i zamieszczono ogłoszenia o naborze specjalistów realizujących poszczególne działania wspomagające zaplanowane do realizacji od początku projektu tj:

 • psychologa do wsparcia specjalistycznego , pracy z dziećmi w świetlicy oraz prowadzących wsparcie dla osób niepełnosprawnych;

 • nauczyciela do zadań plastycznych w Świetlicy Środowiskowej;

 • terapeuty do spraw uzależnienie;

 • doradcy zawodowego,

 • prawnika /w ramach własnych zasobów

 

W miesiącu lutym 2020 r. podpisano umowy z realizatorami wsparcia specjalistycznego tj. psychologiem do pracy z dziećmi w Świetlicy Środowiskowej,z plastykiem oraz nauczycielem wychowania fizycznego,  świadczącymi usługi w ramach działania w ramach usługi wspierania rodziny/pomoc w opiece i wychowaniu dzieci; świetlica Środowiskowa; rozszerzenie oferty; oraz świadczącymi pomoc specjalistyczna: psychologiem , terapeuta uzależnień oraz psychologiem świadczącym usługi w ramach wsparcia rodzin z osoba niepełnosprawna.

W lutym z wsparcia specjalistycznego skorzystały 12 osób, w tym 4 osoby z warsztatów oraz indywidualnych spotkań z psychologiem dla osób opiekujących się osoba niepełnosprawna, pozostałe osoby skorzystały z wsparcia specjalistycznego tj. psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień.

 

Na miesiąc marzec zaplanowano usługi wspierania rodziny /pomoc w opiece i wychowaniu dzieci; Świetlica środowiskowa- rozszerzenie oferty; zajęcia plastyczne i rękodzieła artystycznego; psychologa, zajęcia sportowe oraz pomoc specjalistyczna; prawnika, psychologa, terapeutę uzależnień oraz wsparcie rodzin z osoba niepełnosprawną; indywidualne spotkania z psychologiem oraz warsztaty.

 

W związku z wprowadzeniem Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór Nr 29/V/2020 z dnia 12.03.2020 oraz Zarządzenia nr 28/V/2020 z dnia 11 marca 2020 r. odwołano działania zaplanowane po tej dacie tj. po 13.03.2020 r. o czym poinformowano instytucje Zarządzająca, oraz telefonicznie osoby które miały skorzystać z wsparcia.

 

Ważne !!!!

Wychodząc naprzeciw beneficjentom projektu wznowiono w kwietniu działania wspomagające; pomoc specjalistyczną; terapeuty uzależnień, psychologa, oraz wsparcie dla rodzin z osoba niepełnosprawna w formie wsparcia psychologicznego.

Uzgodniono z instytucja Zarządzająca, że wsparcie może odbywać się w formie tele-porad, zachowując bezpieczeństwo dla świadczących usługi zgodnie z Zarządzeniem Kierownika oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Z poradnictwa specjalistycznego w miesiącu kwietniu skorzystało 16 osób. Uruchomiono także wsparcie dla dzieci i rodziców w Świetlicy Środowiskowej; w formie tele- porad z psychologiem. Z takiego wsparcia skorzystało 13 osób ( dzieci i rodziców). W dniu 1.04.2020 r. dokonano otwarcia oferty na realizację „Szkoły rodziców” oraz wybrano wykonawcę spełniającego niezbędne wymagania.

Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby Covid – 19 oraz wprowadzone Zarządzenia warsztaty nie mogły się odbyć.

Ważne !!!!

Szkoła rodziców rozpocznie się w czasie gdy obostrzenia zostaną poluzowane i będzie można prowadzić warsztaty. Zgodnie z harmonogramem musi się odbyć 10 spotkań po 3 h do czerwca 2021 r.

W miesiącu maju 2020 kontynuowano wsparcie specjalistów w formie tele - porad. W tym miesiącu z wsparcia specjalistycznego skorzystało: 15 osób + z wsparcia psychologa w Świetlicy Środowiskowej – 12 osób. Wsparcie specjalisty w obecnym czasie jest bardzo pomocne dla naszych beneficjentów.

W związku z poluzowaniem obostrzeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze wysłał e-maile z zapytaniem, odnośnie złożonych ofert na zorganizowanie wypoczynku; koloni dla dzieci do firm które złożyły swoje oferty do 7.03.2020 r. Zapytano czy oferta jest aktualna co do miejsca, terminu, oraz ceny i czy organizator spełnia wymogi narzucone przez Ministerstwo Zdrowia co do realizacji wypoczynku dla dzieci. Nie od wszystkich wykonawców otrzymano odpowiedzi, wybrano najkorzystniejsza ofertę, spełniającą wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

W miesiącu czerwcu realizowano wsparcie specjalistyczne w ramach projektu zgodnie z złożonym harmonogramem na ten miesiąc. W tym okresie ze wsparcia specjalistycznego skorzystało: 15 osób + z wsparcia psychologa w Świetlicy Środowiskowej – 10 osób.

 

Informacja!!!

Od miesiąca lipca 2020r. wracamy do wsparcia w dotychczasowej formie tj. w Punkcie Wsparcia Rodziny z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Wznawia działalność Świetlica Środowiskowa; liczba dzieci zgodnie z wytycznymi odnośnie Covid - 19.

Wsparcie specjalistyczne; psychologa odbywać się będzie nadal w formie tele-porad ze względu na bezpieczeństwo wychowanków. Niestety zajęcia plastyczne i wychowania sportowego jeszcze się nie odbędą.

Mimo ograniczonej oferty w miesiącu lipcu 2020 r. dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej większość dzieci mogła wyjechać w terminie od 11.07.2020 r. do 20.07.2020 r. na kolonie z programem profilaktycznym zorganizowane w Ostrowie. Liczba uczestników wyjazdu 10 osób.

 

 

Dzieci z wielką niecierpliwością czekały na wyjazd. Przed wyjazdem zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami, aby dać im poczucie, że dzieci będą bezpieczne  i zostaną zachowane przez organizatora wszelkie wymogi bezpieczeństwa w związku z obostrzeniami związanymi z Covid -19. Z kolonii dzieci przyjechały szczęśliwe i zadowolone. Rodzice w tym czasie mieli możliwość zrealizowania swoich zaległych spraw, gdyż dotychczas byli obarczeni zdalną nauka swoich dzieci, która do czerwca br. odbywała się w ramach edukacji szkolnej. Mamy nadzieję, że ten czas wykorzystały wszystkie strony w pozytywny sposób i dały im siły do dalszych działań.

W miesiącu lipcu odbyło się wsparcie specjalistyczne :

- wsparcie terapeuty uzależnień

- wsparcie psychologa

- wsparcie psychologa w ramach indywidualnego wsparcia dla osób z osobą  niepełnosprawną

- oraz wznowiono warsztaty w ramach wsparcia dla osób z osobą niepełnosprawną.

Miesiąc sierpień 2020r. to drugi miesiąc wakacyjny, ale my działamy dalej i rozszerzamy działania w ramach projektu. Ze względu na złagodzenie obostrzeń dotyczących choroby Covid-19 większa ilość dzieci mogła uczestniczyć w zajęciach, wznowiono także wsparcie w formie zajęć plastycznych i rękodzieła oraz sportowe.

Trwało również wsparcie specjalistyczne zgodnie z harmonogramem.

Miesiąc sierpień dał nam możliwość zgodnie z harmonogramem zorganizować dla rodzin w dniach od 19.08.2020r do 23.09.2020r. obóz terapeutyczno- edukacyjny w Białce Tatrzańskiej. Działanie to było możliwe w ramach zadania 2. Usługi wspierania rodziny – Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci. Wyjechało łącznie 30 osób z 9 rodzin w tym 14 osób dorosłych; 16 dzieci; 15 kobiet i 15 mężczyzn. Zaznaczamy, iż osoby nie ponosiły z tego tytułu żadnych wydatków; przejazd, nocleg, wyżywienie, kadra specjalistów została sfinansowana w ramach projektu. Rodziny uczestniczące w tym obozie nie musiały przejmować się tymi sprawami. Niektóre rodziny miały po raz pierwszy możliwość wspólnego, rodzinnego wyjazdu.

Obóz miał za zadanie budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, umiejętne spędzanie czasu wolnego w rodzinie; prace specjalistów nad korygowaniem niewłaściwych zachowań; poradnictwo w zakresie budowania/odbudowywania prawidłowych więzi i relacji między członkami rodziny, edukacje i trening w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie.

Obóz cieszył się dużym zainteresowaniem. Pierwszeństwo w wyjeździe miały rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny a także osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w rodzinie, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z takiej formy wsparcia.

 

W miesiącu wrześniu 2020 r. wsparcie odbyło się zgodnie z harmonogramem form wsparcia wysłanym do instytucji zarządzającej .

Ze względu na złagodzenie wytycznych odnośnie Covid-19 rozpoczęto wsparcie w formie „ Szkoły rodziców” . Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów do których zakwalifikowano 10 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Przewidziano 10 spotkań po 3 godziny każde. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 września; planowane zakończenie warsztatów marzec 2021

 

W ramach zad. 1 ; wspierania rodziny /pomoc w opiece i wychowaniudzieci (Świelica Środowiskowa- rozszerzenie oferty wsparcia) dzieci skorzystały z wsparcia w formie zajęć plastycznych i rękodzieła , które odbyły się w wymiarze 10 godzin oraz zajęć sportowych w wymiarze 4 godzin .

W wrześniu w Świetlicy Środowiskowej wznowiono także wsparcie w formie usług specjalistycznych; psychologa.

 

Odbyło się także w ramach zad. 5 -pomoc specjalistyczna :

- wsparcie terapeuty uzależnień – 4 godziny

- wsparcie psychologa- 4 godziny ;

- pomoc prawna – 2 godziny

 

oraz w W ramach zad. 4 wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawna;

- wsparcie psychologa w ramach indywidualnego wsparcia dla osób z osoba niepełnosprawna –5 godzin

- warsztaty w ramach wsparcia dla osób z osoba niepełnosprawna- 2 godziny

W wrześniu wyłoniono wykonawce oraz podpisano umowę na zajęcia z logopeda w ramach rozszerzenia oferty Świetlicy Środowiskowej . Zajęcia te rozpoczną się w miesiącu pażdzierniku.

 

W miesiącu pażdzierniku 2020 r. w ramach zad. 5 -pomoc specjalistyczna :

Odbyło się:

- wsparcie terapeuty uzależnień – 4 godziny

- wsparcie psychologa- 4 godziny

- pomoc prawna – 2 godziny

 

W ramach zad. 4 wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawna;

Odbyło się:

- wsparcie psychologa w ramach indywidualnego wsparcia dla osób z osoba niepełnosprawna –5 godziny

- warsztaty w ramach wsparcia dla osób z osoba niepełnosprawna- 2 godziny

 

W ramach zad. 3 wsparcia specjalistycznego dla rodzin z problemamiopiekuńczo -wychowawczymi realizowana jest „ Szkoła rodziców „ oraz Trening umiejętności społecznych” . Odbyły się po jednym spotkaniu z każdego warsztatu .

Na warsztat „ Trening umiejętności społecznych „ zakwalifikowanych zostało także 10 osób Zajęcia prowadzone są w cyklu 12 spotkań po 3 godziny każde.

Planowane zakończenie marzec 2021.

 

W ramach zad. 1 ; wspierania rodziny /pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Świelica Środowiskowa- rozszerzenie oferty wsparcia) dzieci skorzystały z wsparcia logopedy w wymiarze 8 godzin , psychologa w wymiarze 10 godzin. Prowadzone były także zajęcia z plastyki.

 

W miesiącu listopadzie 2020 r. w ramach zad. 5 -pomoc specjalistyczna :

Odbyło się:

- wsparcie terapeuty uzależnień – 4 godziny

- wsparcie psychologa- 4 godziny

 

W ramach zad. 4 wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawna;

Odbyło się:

- wsparcie psychologa w ramach indywidualnego wsparcia dla osób z osoba niepełnosprawna –5 godzin

- warsztaty w ramach wsparcia dla osób z osoba niepełnosprawna- 2 godziny

 

W ramach zad. 3 wsparcia specjalistycznego dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi

Odbyło się:

- Szkoła rodziców – 1 spotkanie

-Trening umiejętności społecznych” - 2 spotkania

Zajęcia w formie warsztatów ze względu na obostrzenia związane z Covid -19 odbywały się w 2 grupach po 5 osób z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony .

 

W ramach usług wspierania rodziny / pomoc w opiece i wychowaniu dzieci – rozszerzenie oferty; dzieci skorzystały z wsparcia logopedy w wymiarze 8 godzin, oraz psychologa – 8 godz. Zajęcia plastyczne odbyły się w wymiarze 6 godzin. Część zajęć odbywała się w formie zdalnej oraz w formie tele- porad ze względów bezpieczeństwa. Nadal dzieci nie mogą liczyć na wsparcie w formie zajęć sportowych ze względu na obostrzenia.

 

Miesiąc grudzień to miesiąc dalszych obostrzeń, które niestety nie pozwalają na pełna realizacje zaplanowanych działań w ramach projektu. Mimo tego dalej działamy. Część wsparcia w tym to specjalistyczne dla bezpieczeństwa odbywa się w formie teleporad a warsztaty w grupach po 5 osób zgodnie z obostrzeniami. To wsparcie specjalistyczne w tych trudnych czasach bardzo się przydaje beneficjentom projektu. Pomaga się wzmocnić i uzyskać nową wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Z wsparcia specjalistycznego w formie wsparcie terapeuty uzależnień skorzystały 4 osoby, z wsparcia specjalistycznego także 4 osoby a z wsparcia radcy prawnego 2 osoby. Odbyło się także wsparcie dla osób ,opiekunów osób niepełnosprawnych w formie indywidualnych spotkań oraz warsztatów.

Świetlica Środowiskowa działała w formie zdalnej, świadczone było wsparciespecjalistyczne bądż w formie teleporad bądż indywidualnych spotkań. Odbyły się spotkania z logopeda i psychologiem oraz jedna godzinka zajęć plastycznych w formie zdalnej.

Odbyły się także warsztaty dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego .w formie „ Szkoły rodziców „ oraz „ Treningu umiejętności społecznych”.

W miesiącu grudniu odbyła się także kontrola realizacji projektu , przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego .Kontrola wyszła prawidłowo, należało jedynie skorygować błąd piśmienniczy w upoważnieniu.

 

Podsumowanie realizacji projektu na dzień 31.12.2020 r.

 • w ramach zad. 1 ; wspierania rodziny /pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Świelica Środowiskowa- rozszerzenie oferty wsparcia) .

  Wartość wskażnika do osiągnięcia dla tego zadania to 17,00 w okresie od 01.01.2020- 31.12.2021.

  W ramach zadania dzieci korzystają z rozszerzonej oferty o zajęcia plastyczne i rękodzieła; zajęć sportowych; wsparcie specjalistycznego psychologa w formie indywidualnej jak i grupowej oraz logopedy.

  Z wsparcia specjalistycznego psychologa korzystają także rodzice dzieci zakwalifikowanych do Świetlicy Środowiskowej.

  W ramach tego zadania 10 dzieci ( 6 chłopców; 4 dziewczynki) w lipcu wyjechało na kolonie z programem profilaktycznym.

  Obecnie do 31.12.2020 r. zakwalifikowanych zostało 18 dzieci w tym 5 dziewczyn; 13 chłopców , które korzystały z różnych form wsparcia ;

 • W ramach zad. 2 usługi wspierania rodziny -pomoc w opiece i wychowaniu dzieci

  Wartość wskażnika do osiągnięcia dla tego zadania to 20,00 w okresie od 01.01.2020- 31.12.2021.

  Do 31.12.2020 r. 8 rodzin ( 6 rodzi pełnych i 1 niepełna ) ; ogólnie 27 osoby uzyskują i korzystają z wsparcia asystenta rodziny, który wspiera rodziny w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

  W sierpniu 2020 roku 30 osób; tj 9 rodzin ( 15 kobiet, 15 meżczyzn , w tym 16 dzieci ) skorzystało z bezpłatnego wyjazdu na 5 dniowy obóz terapeutyczno- edukacyjny, który miał za zadanie wzmocnienie relacji rodzinnych, budowanie pozytywnych relacji , umiejętne spędzanie czasu wolnego w rodzinie , prace specjalistów nad korygowaniem niewłaściwych zachowań, budowaniu wzorców wychowawczych , podniesienie wartości i świadomości rodziców ; zapewnienie możliwości udziału dzieciom w życiu rodzinnym.

 • W ramach zad. 3 wsparcia specjalistycznego dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi

  Wartość wskażnika do osiągnięcia dla tego zadania to 12,00 w okresie od 01.01.2020- 31.12.2021.

  Formy wsparcia :

  - Szkoła rodziców której celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie opieki i wychowania dzieci poprzez psychoedukację rodziców , zwiększenie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziców, pogłębienie wrażliwości rodziców na potrzeby dziecka, modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy.-.Do końca grudnia odbyły się 4 spotkania po 3 godziny .Skorzystało 10 osób. Do marca 2021 do realizacji 6 spotkań po 3 godziny.

  - Trening umiejętności społecznych - zajęcia pozwalające na zdobyciu lub pogłębieniu umiejętności wychowawczych dla rodzin z problemami wychowawczymi obejmujące 6 warsztatów tematycznych : warsztat gospodarowania budżetem, zarządzania czasem, planowania, rozwiązania problemów, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych. Do końca grudnia odbyły się 5 spotkania po 3 godziny .S korzystało 10 osób. Do marca 2021 do realizacji 7 spotkań po 3 godziny. Łącznie taka forma wsparcia objętych zostało 12 osób w tym 9 kobiet; 3 mężczyn ; głównym problemem tych rodzin są trudności opiekuńczo- wychowawcze i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 • W ramach zad. 4 wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawna;

  Wartość wskażnika do osiągnięcia dla tego zadania to 10,00 w okresie od 01.01.2020- 31.12.2021.

  W ramach tego zadania realizowane jest wsparcie specjalistyczne psychologa oraz organizowane są warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych; trwają także motywacje i działania mobilizujące opiekunów osób niepełnosprawnych do utworzenia grupy wsparcia .

  Zakres wsparcia: zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z wypaleniem , zasadami bycia dobrym opiekunem, potrzebami osób niepełnosprawnych, radzenie sobie z codziennymi trudnościami, dzielenie się własnymi doświadczeniami pośród uczestników grupy , wzmocnienie, wsparcie.

  Z takiej formy wsparcia skorzystało do 31 grudnia 2020 r. 8 osób ( 7 kobiet i 1 mężczyzna ) .

 • w ramach zad. 5 -pomoc specjalistyczna 

    Wartość wskażnika do osiągnięcia dla tego zadania to 38,00 w okresie od 01.01.2020- 31.12.2021.

 • W ramach tego zadania beneficjenci korzystają z wsparcia:

  - psychologa;

  - terapeuty uzależnień

  - pomocy prawnej.

  Wsparcie odbywa się w formie indywidualnych spotkań lub tele porad w związku z sytuacja epidemiologiczna.

  Do 31grudnia 2020 r. z różnych form wsparcia specjalistycznego skorzystało 10 osób z wsparcia prawnego; 12 osób z wsparcia psychologicznego oraz 11 osób z wsparcia terapeuty uzależnień. Ogółem wsparcie w różnych formach w tym okresie uzyskały 23 osoby.

  Do 31.12.2021 r z różnych form wsparcia skorzystały 72 osoby , które zostały zakwalifikowane do projektu. Z każda osoba została podpisana umowa i wypisały deklaracje uczestnictwa.

 

INFORMACJA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze , informuje iż w ramach realizowanego projektu w marcu 2021 zakończył realizacje ZADANIA III - Wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi w ramach których odbyły się dwa warsztaty : Szkoła Rodziców i Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia odbywały się w grupach 10 osobowych. Łącznie z wsparcia w ramach tego zadania skorzystało 14 osób.

Trening Umiejętności Społecznych odbywał się w okresie od października 2020 roku do marca 2021 roku ( 12 spotkań po 3 godz.) Tematyka zajęć była odpowiedzią na potrzeby uczestników projektu i dotyczyła: komunikacji interpersonalnej , asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem, planowanie swoich aktywności oraz racjonalne gospodarowanie budżetem domowym. Podczas zajęć uczestnicy mieli także okazję zintegrować się w grupie warsztatowej.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z wiedzą dotyczącą komunikacji, poznali jej podział na werbalną i pozawerbalną, poznali bariery komunikacyjne. Zapoznali się także z pojęciem asertywności, jej praw, ćwiczyli zachowania asertywne. Na kolejnych warsztatach poznali pojęcie stresu i sposobów radzenia sobie ze stresem. Nabyli także umiejętność zarządzania czasem a także umiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Podczas trwania zajęć ważnym tematem, który poruszali uczestnicy była trwająca pandemia i jej konsekwencje dla rodzin uczestników. W jakiejś części warsztaty TUS pełniły rolę grupy wsparcia dla jej uczestników w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Szkoła Rodziców jest ogólnopolskim programem edukacyjno-profilaktycznym. Celem programu jest zmiana postaw wychowawczych rodziców na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, takie jak: zachowania agresywne czy używanie substancji psychoaktywnych.

Program:

- zwiększa umiejętności wychowawcze rodziców w zakresie: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania uczuć, budowania pozytywnej samooceny dziecka, stawiania granic i wymagań,

- dostarcza wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej,

- poszerza umiejętności rodzica w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.

Program powstał w oparciu o teorię pedagogiczną: „Wychowanie bez porażek” T. Gordona i „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły” A. Faber i E. Mazlish.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, rozmowach na forum i ćwiczeń w małych grupkach. Tematyka przeprowadzonych zajęć obejmowała:

- naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań,

- zachęcanie dzieci do współpracy,

- wspólne rozwiązywanie konfliktów,

- poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,

- wspieranie samodzielności dzieci,

- uwalnianie ich od grania ról,

- wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

Powyższe tematy zrealizowano w trakcie 10 spotkań.

 

 

 

 

 

Za nami 1,5 roku realizacji projektu do którego przystąpił Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Kobiórze. Projekt realizujemy od stycznia 2020; przewidywane

zakończenie projektu to 31.12.2021 r.

Projekt pod nazwa Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie

Kobiór” jest realizowany w ramach Priorytetu IX .Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT.

W ramach projektu beneficjenci  korzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia specjalistycznego:

 • indywidualnych spotkań z psychologiem oraz warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • Szkoły rodziców”; treningu umiejętności społecznych

 • obozu terapeutyczno - edukacyjny dla rodzin

Śląskie. Pozytywna energia