Fundusze Europejskie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze realizuje od stycznia 2020 projekt „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT.

Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych, w tym osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w okresie realizacji projektu tj. od 1.01.2020 r do 31.12.2021 r. oraz po zakończeniu realizacji poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym , w tym pomocy w opiece     i wychowaniu dzieci , zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców , zapewnienie wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną. Projektodawca nie dyskryminuje kandydatów do projektu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne , religie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualna . Przy kwalifikowaniu beneficjentów jak i kadry kierowano się „Zasadą zachowania równości szans i niedyskryminacji”.

Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektem pn. „ Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym, złożonym przez Gminę Kobiór w ramach naboru nr |RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17

 

W ramach projektu beneficjenci projektu  korzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia :

 • w ramach zad. 1 ; wspierania rodziny /pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Świetlica Środowiskowa- rozszerzenie oferty wsparcia) dzieci mogą skorzystać z rozszerzonej oferty o zajęcia plastyczne i rękodzieła; zajęcia sportowe; wsparcie specjalistyczne psychologa oraz logopedy.  W ramach tego zadania 10 dzieci w lipcu wyjechało na kolonie z programem profilaktycznym. W 2021 roku także w okresie wakacyjnym zostanie zorganizowany taki wyjazd.                  Z wsparcia psychologa korzystają nie tylko dzieci w ramach indywidualnych czy grupowych zajęć ale także rodzice w formie tele porad , co jest bardzo pomocne w tym ciężkim czasie ograniczeń i dodatkowych zajęć przed którymi stanęli w związku z Covid-19.
 • w ramach zad. 2 usługi wspierania rodziny - pomoc w opiece i wychowaniu dzieci do grudnia 2020 r. 6 rodzin uzyskało i korzysta z wsparcia asystenta rodziny. Asystent wspiera rodziny w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.         W sierpniu 2020 roku rodziny ( 30 osób) skorzystały z bezpłatnego wyjazdu na 5 dniowy obóz terapeutyczno- edukacyjny, który miał za zadanie wzmocnienie relacji rodzinnych,budowanie pozytywnych relacji , umiejętne spędzanie czasu wolnego w rodzinie, prace specjalistów nad korygowaniem niewłaściwych zachowań, budowaniu wzorców wychowawczych, podniesienie wartości i świadomości rodziców; zapewnienie możliwości udziału dzieciom w życiu rodzinnym. Obóz cieszył się dużym zainteresowaniem a rodziny wróciły wypoczęte i pełne nowych informacji i pozytywnych doznań. Dla niektórych była to pierwsza możliwość spędzenia wspólnie całą rodzina czasu wolnego poza miejscem zamieszkania. W następnym roku planujemy następny wyjazd dla 30 osób w miesiącu sierpniu .
 • w ramach zad. 3  wsparcia specjalistycznego dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi realizowana jest „ Szkoła rodziców" oraz „Trening umiejętności społecznych”. Warsztaty odbywają się w grupach po 10 osób ; ogólnie korzysta z takiego wsparcia 12 osób. Zakończenie zajęć przewidywane jest na marzec 2021 r. ( trening umiejętności społecznych ) i na kwiecień 2021 ( Szkoła Rodziców)
 • w ramach zad. 4  wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawna; realizowane jest wsparcie specjalistyczne psychologa oraz organizowane są warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych; powstaje także grupa wsparcia dla rodzin             z osobą niepełnosprawną. Z takiej formy wsparcia skorzystało do grudnia 2020 r.        7 osób
 • w ramach zad. 5 ; pomoc specjalistyczna organizowane jest wsparcie specjalistyczne. Można skorzystać z wsparcia psychologa; terapeuty uzależnień oraz pomocy prawnej. Wsparcie odbywa się w formie indywidualnych spotkań lub tele porad w związku z Covid-19 . Do grudnia 2020 r. z wsparcia specjalistycznego skorzystało 20 osób.

Do grudnia 2020 r. zakwalifikowano do projektu 70 osób.

Projekt trwa jeszcze do grudnia 2021 r. więc zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie .

Pracownik socjalny Pani Patrycja Groborz udzieli Państwu szczegółowych informacji pod numerem 32 218 85 95 .

Wsparcie specjalistyczne prowadzone jest przez doświadczona kadrę z wieloletnim doświadczeniem. W szczególności zapraszamy opiekunów osób niepełnosprawnych , wsparcie specjalistyczne jest istotnym narzędziem w tak trudnym dla Państwa zadaniu więc warto z niego skorzystać.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO REALIZOWANEGO PROJEKTU

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze; ul. Centralna 57,

43-210 Kobiór

w dniach od poniedziałku do piątku,

w godzinach 7.30 do 14.00 do dnia 31 stycznia 2020 r.

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza wszystkie osoby chętne do SKŁADANIA OFERT CENOWYCH do zapytań ofertowych, prowadzonych z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówień realizowanych w ramach projektu pn.: „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • RPSL.271.1.1.2020- usługi psychologa

 • RPSL.271.2.1.2020- prowadzenie zajęć plastycznych

 • RPSL.271.3.1.2020- prowadzenie zajęć sportowych

 • RPSL.271.4.1.2020- usługi psychologa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • RPSL.271.5.1.2020- usługi terapeuty uzależnień

 • RPSL.271.6.1.2020- usługi pscyhologa

 • RPSL.271.10.1.2020-usługi logopedy

 • RPSL.271.11.1.2020- trening umiejętności społecznych

 • RPSL.271.1.1.2021 - kolonie z programem profilaktycznym nad morzem 

 • RPSL.271.2.1.2021 - obóz terapeutyczno-edukacyjny nad morzem
 

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie: „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

 

Poszukujemy 65 mieszkańców Gminy Kobiór,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym a take osoby niepełnosprawne i niesamodzielne wraz z ich opiekunami.

 

Projekt zakłada realizację zadań w okresie
od 1 stycznia  2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Kobiór, osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w okresie realizacji wsparcia tj., od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r oraz po zakończeniu realizacji projektu poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną.

 

 W ramach projektu beneficjenci projektu  będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ;warsztaty dla opiekunów osób  niepełnosprawnych; grupa wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną; indywidualne spotkania z psychologiem.
 • Usługi wspierania rodziny- pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci ( Świetlica Środowiskowa -rozszerzenie oferty wsparcia; logopeda; psycholog; wf; plastyk).
 • Usługi wspierania rodziny-  pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Asystentura rodziny); obóz terapeutyczno-edukacyjny.
 • Wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; „Szkoła rodziców”; trening umiejętności społecznych.
 • Pomoc specjalistyczna; pomoc psychologiczna; pomoc prawna; doradztwo zawodowe oraz terapia uzależnień.

Śląskie. Pozytywna energia