Nowy okres świadczeniowy 2019/2020

28.06.2019

W związku ze zbliżającym się nowym okresem  ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że  wnioski na nowy okres  2019/2020 dot.:

 • Świadczeń wychowawczych (500+)

 • Świadczeń ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł

 • Świadczeń rodzinnych

 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

przyjmowane będą:

 • od 01.07.2019 roku WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną,

 • od 01.08.2019 roku drogą tradycyjną (papierową)

 

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

 • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,

 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,

 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

 • systemów teleinformatycznych banków.

 

Wnioski drogą tradycyjną będą przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w godzinach:

od 7.30 do 15.30 - poniedziałek, wtorek, środa,

od 7.30  do 17.00 - czwartek,

oraz od 7.30  do 14.00 - piątek.


czytaj dalej...

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+

28.06.2019

Zgodnie z podpisaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesiecznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.

Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.

 

Wniosek o świadczemie wychowawcze 500+ można składać
już od 1 lipca 2019r. wyłącznie drogą elektroniczną,
natomiast od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjna (papierową).

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Termin złożenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku i wypłata świadczenia

Od kiedy ustala się świadczenie

01.07.2019 - 31.08.2019

do 31.10.2019

 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.09.2019 - 30.09.2019

do 30.11.2019

 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.10.2019 - 31.10.2019

do 31.12.2019

 • od października 2019*

01.11.2019 - 30.11.2019

do 31.01.2020

 • od listopada 2019*

01.12.2019 - 31.01.2020

do 29.02.2020

 • od miesiąca złożenia wniosku*

01.02.2020 - 31.05.2021

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

 • od miesiąca złożenia wniosku

*(w przypadku nowo narodzonych dzieci od dnia urodzenia dziecka)

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Dobry Start"
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kobiórze, pod nr tel 32 218 85 95
lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wniosek do pobrania
WNIOSEK "500+"


czytaj dalej...

„Dobry start” – rok szkolny 2019/2020

28.06.2019

Świadczenie "Dobry start" ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie 'Dobry start' przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.
 

Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Wniosek o świadczemie wychowawcze 500+ można składać
już od 1 lipca 2019r. wyłącznie drogą elektroniczną,
natomiast od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjna (papierową).

Najpóźniej wnioski można składać do 30 listopada 2019r.

Termin złożenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku
i wypłata świadczenia

01.07.2019 - 31.08.2019

 • do 30.09.2019

01.09.2019 - 30.11.2019

 • w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku

Wnioski złożone po dniu 30.11.2019

 • pozostawia się bez rozpatrzenia

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

 • w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Powiadomienie o przyznaniu w/w świadczenia odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Dobry Start"
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kobiórze, pod nr tel 32 218 85 95
lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek do pobrania
WNIOSEK "DOBRY START"

 


czytaj dalej...

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

10.06.2019

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 23 informuje, iż w okresie od 24 kwietnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze  środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu);
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

czytaj dalej...

Terminy wydawania paczek żywnościowych

04.02.2019

Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2018

 • 06.02.2019 r.
 • 26.02.2019 r.
 • 21.03.2019 r.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:
Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny, Kobiór ul. Centralna 57
w godzinach od 7.30 do 15.30

czytaj dalej...

INFORMACJA

17.12.2018

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobiórze:

- w dniu 24.12.2019r. będzie nieczynny.


czytaj dalej...

Terminy wydawania paczek żywnościowych

26.11.2018

Termin wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2018

 • 29.11.2018 r.
 • 13.12.2018 r.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:
Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,

Kobiór ul. Centralna 57
w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

"AKTYWNY SAMORZĄD" 2018

28.08.2018

W 2018 roku realizowane są następujące formy wsparcia:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A, Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)

                

W ramach Modułu I programu wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 - do dnia 30 sierpnia 2018r. Druki wniosków oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcprpszczyna.pl


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia