Jak chronić się przed koronawirusem?

05.03.2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
znajdują się na stronie

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

 


czytaj dalej...

Projekt "Wsparcie rodziny- rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór"

03.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze realizuje od stycznia 2020 projekt „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT

 

Miesiąc styczeń to okres rekrutacji beneficjentów projektu, którą zajmowali się pracownicy socjalni pod nadzorem koordynatora projektu. W pierwszym okresie rekrutacji tj. do 17 stycznia 2020r. udało się zrekrutować do projektu 52 osoby, w następnych etapach do 20.02.2020 r. zakwalifikowano dodatkowo 8 osób. Obecnie uczestniczy w projekcie 60 beneficjentów.

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu tj w okresie od stycznia 2020
do grudnia 2021.

Następuje zgodnie z regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej GOPS Kobiór, w oparciu o wymagane dokumenty spełniające kryteria formalne i merytoryczne.

W szczególności analizowane są ankiety oraz wywiady przeprowadzone z beneficjentami. Każda osoba otrzyma indywidualnie informacje o zakwalifikowaniu, oraz zostanie poinformowana o terminie wsparcia specjalistycznego zadeklarowanego w ankiecie.

W miesiącu styczniu 2020r. przygotowano i zamieszczono ogłoszenia o naborze specjalistów realizujących poszczególne działania wspomagające, zaplanowane do realizacji od początku projektu tj:

  • psycholog do wsparcia specjalistycznego, pracy z dziećmi w świetlicy oraz prowadzących wsparcie dla osób niepełnosprawnych;

  • nauczyciel do zadań plastycznych oraz wychowania fizycznego w Świetlicy Środowiskowej;

  • terapeuta do spraw uzależnienie;


czytaj dalej...

Zapytania ofertowe

03.03.2020

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza wszystkie osoby chętne do SKŁADANIA OFERT CENOWYCH do zapytań ofertowych, prowadzonych z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówień realizowanych w ramach projektu pn.: „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


czytaj dalej...

POPŻ

14.02.2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że uruchamia dystrybucje pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących Podprogram 2019 .

Najbliższe terminy wydawania paczek dla osób zakwalifikowanych to :

  • 19.02.2020 r.
  • 19.03.2020 r.

O pozostałych terminach poinformujemy w późniejszym czasie


czytaj dalej...

Klub Senior +

12.02.2020

W styczniu 2020 roku rozpoczął swoją działalność Klub Senior+.


Siedziba Klubu mieści się w budynku:
Gminnego Domu Kultury w Kobiórze przy ul. Centralnej 16.

 

Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w tygodniu:

we wtorki i czwartki w godzinach 1000-1400

 

Do Klubu mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Kobiór.

Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Kobiór w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Zapraszamy!

 


czytaj dalej...

INFORMACJA

03.02.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

Informuje, że nadal prowadzi rekrutację do projektu

Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych
   i zdrowotnych- ZIT

Całkowita wartość projektu: 267 640,70

Wartość dofinansowania

EFS: 227 494,59

budżet krajowy : 21 411,26 zł; wkład własny: 18 734,85 zł

przez cały okres jego realizacji

tj. NA LATA 2020-2021


 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
ul. Centralna 57,
43-210 Kobiór

 

w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 14.00

Regulamin naboru oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej GOPS.

Kontakt:

tel.32 218 85 95 lub 32 218 85 96; e-mail gopskobior@wp.pl


czytaj dalej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU PRZEDŁUŻONA NA 31.01.2020

22.01.2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU REALIZOWANEGO

NA LATA 2020-2021

''Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór"

Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT

Całkowita wartość projektu: 267 640,70

Wartość dofinansowania

EFS: 227 494,59

budżet krajowy : 21 411,26 zł; wkład własny: 18 734,85 zł


 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze; ul. Centralna 57,

43-210 Kobiór

w dniach od poniedziałku do piątku,

w godzinach 7.30 do 14.00 do dnia 31 stycznia 2020 r.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia