Fundusze Europejskie

Stypendia szkolne 2021/2022

02.09.2021

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w terminie:

 •  od 01.09.2021r. do 15.09.2021r. dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 • od 01.10.2021r. do 15.10.2021r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz pracowników służb społecznych.
 • od dnia 01.02.2022r. do 15.02.2022rdla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym 2022r.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w podanych wyżej terminach.

Wniosek może zostać przyjęty po tym w/w terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kobiór, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto dla osoby uczącej się samotnie gospodarującej. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.


czytaj dalej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Referent 1/2 etatu

12.08.2021

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.4.1.2021 z dn. 11.08.2021 r. 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego   1/2 etatu

Informujemy , że nabór został przedłużony do 30.09.2021r


czytaj dalej...

Dobry Start "300+" - nowe zasady

24.06.2021

Od 1 lipca 2021 r rusza nabór wniosków do programu "Dobry Start" - 300+.

Obsługą wniosków zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal ZUS 
   

Wnioski należy skłądać do 30 listopada.

 

Poniżej podajemy informację z ZUS

 

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 •  na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 

Więcej informacji na www.zus.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


czytaj dalej...

Nabór na stanowisko WYCHOWAWCA -1/2 etatu-przedłużenie terminu składania dokumentów

28.05.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy 1/2 etatu GOPS.114.2.1.2021

Wymagane dokumenty prosimy składać do 30.01.2022 r


czytaj dalej...

ZAPYTANIA OFERTOWE

11.05.2021

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza wszystkie osoby chętne do SKŁADANIA OFERT CENOWYCH do zapytań ofertowych, prowadzonych z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówień realizowanych w ramach projektu pn.: „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

DOTYCZY: RPSL.09.02.01-24-0220/18-00

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

 • RPSL.271.1.1.2021- kolonie z programem profilaktycznym nad morzem
 • RPSL.271.2.1.2021 - obóz terapeutyczno-edukacyjny nad morzem 


czytaj dalej...

Nieodpłatna Pomoc Prawna

06.05.2021

INFORMUJEMY,

że wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pszczńskim nadal działają.

Pomoc można uzyskać w formie zdalnej (do odwołania), tj. porady prawne i obywatelskie udzielane są za pomocą telefonu, maila lub innego komunikatora.

Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod nr tel.(32) 449-23-78

Harmonogram pracy wszystkich Punktów Poradniczych w powiecie pszczyńskim dostępny jest pod adresem:

https://www.bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl/bipkod/12624005

 

Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl

w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-pszczyński/

znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu pszczyńskiego oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

 

Uruchomiono rónież dodatkowy numer telefonu/infolini:

79 88 69 599

pod którym można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

 

Zachęcamy również do śledzenia profilu Stowarzyszenia na Facebooku www.facebook.com/stowarzyszeniedogma

 


czytaj dalej...

„Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” - Zakończenie zadania nr3

04.05.2021

Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT


 

DOTYCZY: RPSL.09.02.01-24-0220/18

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze , informuje iż w ramach realizowanego projektu w marcu 2021 zakończył realizacje ZADANIA III - Wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi w ramach których odbyły się dwa warsztaty : Szkoła Rodziców i Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia odbywały się w grupach 10 osobowych. Łącznie z wsparcia w ramach tego zadania skorzystało 14 osób.

Trening Umiejętności Społecznych odbywał się w okresie od października 2020 roku do marca 2021 roku ( 12 spotkań po 3 godz.) Tematyka zajęć była odpowiedzią na potrzeby uczestników projektu i dotyczyła: komunikacji interpersonalnej , asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem, planowanie swoich aktywności oraz racjonalne gospodarowanie budżetem domowym. Podczas zajęć uczestnicy mieli także okazję zintegrować się w grupie warsztatowej.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z wiedzą dotyczącą komunikacji, poznali jej podział na werbalną i pozawerbalną, poznali bariery komunikacyjne. Zapoznali się także z pojęciem asertywności, jej praw, ćwiczyli zachowania asertywne. Na kolejnych warsztatach poznali pojęcie stresu i sposobów radzenia sobie ze stresem. Nabyli także umiejętność zarządzania czasem a także umiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Podczas trwania zajęć ważnym tematem, który poruszali uczestnicy była trwająca pandemia i jej konsekwencje dla rodzin uczestników. W jakiejś części warsztaty TUS pełniły rolę grupy wsparcia dla jej uczestników w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Szkoła Rodziców jest ogólnopolskim programem edukacyjno-profilaktycznym. Celem programu jest zmiana postaw wychowawczych rodziców na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, takie jak: zachowania agresywne czy używanie substancji psychoaktywnych.

Program:

- zwiększa umiejętności wychowawcze rodziców w zakresie: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania uczuć, budowania pozytywnej samooceny dziecka, stawiania granic i wymagań,

- dostarcza wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej,

- poszerza umiejętności rodzica w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.

Program powstał w oparciu o teorię pedagogiczną: „Wychowanie bez porażek” T. Gordona i „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły” A. Faber i E. Mazlish.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, rozmowach na forum i ćwiczeń w małych grupkach. Tematyka przeprowadzonych zajęć obejmowała:

- naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań,

- zachęcanie dzieci do współpracy,

- wspólne rozwiązywanie konfliktów,

- poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,

- wspieranie samodzielności dzieci,

- uwalnianie ich od grania ról,

- wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

Powyższe tematy zrealizowano w trakcie 10 spotkań.

 

 

 

 


czytaj dalej...

INFORMACJA - Szczepienia przeciw COVID-19 w Pszczynie

26.04.2021

Informujemy,

że Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie zostanie uruchomiony we wtorek, 27 kwietnia 2021r.

W jaki sposób zarejestrować się na szczepienie?

 • za pośrednictwem całodobowej infolinii 989,
 • online przez Internetowe Konto Pacjenta otwiera się w nowym oknie
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • dzwoniąc bezpośrednio do punktu szczepień: 577 511 077 lub 881 711 522 - telefoniczna rejestracja jest możliwa od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00.

Ważne!

Nie jest możliwa osobista rejestracja na szczepienie w punkcie szczepień przy ul. Zamenhofa.

Prosimy pacjentów, by nie przychodzili na halę.

Rejestrować można się wyłącznie na wyżej wymienione sposoby.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej :

https://www.powiat.pszczyna.pl/aktualnosci/7566-szczepienia-w-hali-posir-ruszaja-mozna-sie-rejestrowac


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia