Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE- usługa pogrzebowa 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi pogrzebowe w 2023 roku

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

Tel. 32 2188595

II. Tryb udzielania zamówienia:

Dotyczy postępowania o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130.000,00 złotych netto. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych
 (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 t. j. ze zm.), zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, zwracam się w trybie zapytania o przedstawienie oferty cenowej na ww. zadanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Kobiór
(zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr XXXIV/5/172/06  z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie usług opiekuńczych i kosztów sprawienia pogrzebu).

2. Zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej:

 • przewóz zwłok,
 • przechowywanie zwłok w chłodni,
 • przygotowanie zwłok, kremacja
 • zakup urny i wiązanki kwiatów,
 • wykopanie dołu i obsługa pochówku
 • oznaczenie grobu tabliczką imienną.

 

IV.  Termin Realizacji zamówienia:

1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

2. Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

V. Kryterium oceny oferty:

Cena - 100% tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 

 

 

VI. Istotne warunki zamówienia:

 1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
 3. Wykonawca winien założyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usług, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ”Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej
(na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie  Zamawiającego na kopercie należy umieścić napis – „Oferta na sprawowanie pogrzebu 2023 r.”

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@kobior.naszops.pl, lub też dostarczona osobiście na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze , ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór do dnia 13 listopada 2023r..
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2023 r. po godz. 8:00

 

X. Informacja dotycząca wynagrodzenia

Zamawiający zapłaci przelewem po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

XI. Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego:

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, W przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez  Zamawiającego.

 

XII. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

XIII. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

 

Osoba do kontaktu:

Justyna Rączka , e-mail: kadry@kobior.naszops.pl

 

 

 1. Załącznik nr 1 – oferta

 


Śląskie. Pozytywna energia