„Dobry start” – rok szkolny 2019/2020

DOBRY START 300+

Świadczenie "Dobry start" ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie 'Dobry start' przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.
 

Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Wniosek o świadczemie wychowawcze 500+ można składać
już od 1 lipca 2019r. wyłącznie drogą elektroniczną,
natomiast od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjna (papierową).

Najpóźniej wnioski można składać do 30 listopada 2019r.

Termin złożenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku
i wypłata świadczenia

01.07.2019 - 31.08.2019

  • do 30.09.2019

01.09.2019 - 30.11.2019

  • w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku

Wnioski złożone po dniu 30.11.2019

  • pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

  • w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Powiadomienie o przyznaniu w/w świadczenia odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Dobry Start"
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kobiórze, pod nr tel 32 218 85 95
lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek do pobrania
WNIOSEK "DOBRY START"


Śląskie. Pozytywna energia