"AKTYWNY SAMORZĄD" 2018

W 2018 roku realizowane są następujące formy wsparcia:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A, Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)

               

W ramach Modułu I programu wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 - do dnia 30 sierpnia 2018r. Druki wniosków oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcprpszczyna.pl

 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktorancki.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:                             

- opłata za naukę (czesne)

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu)   

- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do opłaty za naukę (czesnego); dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (koszty związane z dojazdami do miejsca pobierania nauki, zakupem podręczników, Internetem, akademikiem itp.) oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich).

 

Wnioski w ramach Modułu II na rok szkolny/akademicki 2018/2019 (semestr zimowy) przyjmowane będą w PCPR w Pszczynie, ul. Dworcowa 23  w okresie od dnia 3 września 2018r. do 10 października 2018r.

 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie www.pcprpszczyna.pl w zakładce DO POBRANIA

 


Śląskie. Pozytywna energia