Fundusze Europejskie

Stypendia szkolne 2021/2022

Stypendia szkolne 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w terminie:

  •  od 01.09.2021r. do 15.09.2021r. dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
  • od 01.10.2021r. do 15.10.2021r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz pracowników służb społecznych.
  • od dnia 01.02.2022r. do 15.02.2022rdla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym 2022r.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze w podanych wyżej terminach.

Wniosek może zostać przyjęty po tym w/w terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kobiór, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto dla osoby uczącej się samotnie gospodarującej. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.


Śląskie. Pozytywna energia